Tantárgy neve: Általános meteorológia 1

 

Tantárgy heti óraszáma: 2 + 0

kreditértéke: 2

            tantárgyfelelős neve: Weidinger Tamás, egyetemi docens

                       tanszéke: ELTE Meteorológiai

            további oktatója: Pongrácz Rita, egyetemi adjunktus

                        tanszéke: ELTE Meteorológiai

            számonkérés rendje: vizsga

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a sztatikus légkör egyensúlyi viszonyaival, az alapvető hőmérsékleti és nedvességi karakterisztikákkal. Bemutatja a légköri hidrotermodinamikai egyenletrendszer szerkezetét, skálafüggő egyszerűsítéseit. Dinamikai szemléletű leírást ad az általános cirkuláció mozgásrendszereiről a szinoptikus, a mezo- és a mikro-skálájú folyamatokról. Áttekinti a különböző skálájú és típusú légköri instabilitásokat, a légköri frontok fejlődését. Az elméleti alapok ismeretében bemutatja a számszerű előrejelzési modellek felépítését, működését. Foglalkozik a turbulens kicserélődési folyamatok leírásával és a modellezési lehetőségeivel.

 

 

Kötelező irodalom:

Czelnai R., Götz G. és Iványi Zs., 1995: Bevezetés a meteorológiába II., Tankönyvkiadó, Budapest.

Rákóczi F., 1999: Életterünk a légkör. Mundus Kiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom:

Arya, S.P., 1999: Air pollution Meteorology Dispersion. University Press, Oxford.

Atkinson, B.W., 1981: Dynamical Meteorology. An intorductory selection. Methuen.

Götz G. és Rákóczi F., 1981: A dinamikus meteorológia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest.

Williams, J., 1992: The weather book, New York.

Stull, R.B., 1988: An introduction to boundary layer meteorology. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.