Tantárgy neve: Általános meteorológia 2

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+1

kreditértéke: 3

 

            tantárgyfelelős neve: Mészáros Róbert

                        tanszéke: Meteorológiai Tanszék

            számonkérés rendje: C típusú kollokvium + gyakorlati jegy

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Az Időjárási Világszolgálat és alaprendszerei. A földbázisú és az űrbázisú meteorológiai mérőrendszer elemei. A hagyományos és az automata felszíni meteorológiai mérésének és megfigyelések eszközei és módszertana. A hazai meteorológiai mérőrendszer. A meteorológiai elemek és az időjárási jelenségek bemutatása. A felhőzet rendszerezése. Hidrometeorok (köd, csapadék fajták, lecsapódó részecskék) Litometeorok. Fotometeorok (légköri optikai jelenségek). Elektrometeorok (légelektromos jelenségek). Sugárzási és energiaháztartási komponensek. Termodinamikai állapothatározók. A levegő áramlása. Nedvesség a légkörben. Az egyes meteorológiai állapothatározók mérése, megfigyelése.

 

Kötelező irodalom:

 

Czelnai, R.: Bevezetés a meteorológiába. III. rész. A meteorológia eszközei és módszerei. Tankönyvkiadó, 1981.

 

Ajánlott irodalom:

 

Szász, G., Tőkei, L. (szerk.): Meteorológia. Mezőgazda Kiadó, 1987.