Tantárgy neve: Dinamikus meteorológia 2

 

Tantárgy heti óraszáma: 3 + 1

kreditértéke: 4

            tantárgyfelelős neve: Weidinger Tamás, egyetemi docens

                       tanszéke: ELTE Meteorológiai

            további oktatóia: Tasnádi Péter, egyetemi tanár,

                                        Mészáros Róbert, tudományos munkatárs 

                        tanszéke: ELTE Meteorológiai

            számonkérés rendje: vizsga és gyakorlati jegy

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A légköri dinamika alapjai, a légkörben ható erők. A légköri hidrotermodinamikai egyenletrendszer általános alakja Euler- és Lagrange-féle szemléletmódban különböző koordináta-rendszerekben (szférikus, Descartes, felszínkövető, nyomási, szigma, potenciális hőmérsékleti). Az egyenletrendszer nagyságrendi analízisének elvégzése, egyensúlyi mozgások. A cirkuláció és az örvényesség. Az örvényességi és divergencia egyenlet alakja, meteorológiai alkalmazásai. A potenciális örvényesség szerepe a légköri folyamatok fejlődésében. Diszkontinuitási felületek a légkörben.

A gyakorlat célja a meteorológiai problémamegoldó készség növelése, a légköri egyenletek különböző koordináta rendszerekben történő felírása, az egyensúlyi áramlások és a sebességmező invariánsainak számítása (FORTRAN programozási feladat).

 

 

Kötelező irodalom:

Götz G. és Rákóczi F., 1981: A dinamikus meteorológia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest.

Práger T., 1982: Numerikus prognosztika I. Tankönyvkiadó, Budapest.

Tél T., 2003: Környezeti áramlások. Kézirat, ELTE Elméleti Fizikai Tanszék.

Lajos T., 2004: Az áramlástan alapjai. Műegyetemi Kiadó, Budapest.

 

Ajánlott irodalom:

 

Atkinson, B.W., 1981: Dynamical Meteorology. An intorductory selection. Methuen.

Etling, D., 2002: Theoretische Meteorologie Eine Einführung. Springer-Verlag, Berlin.

Holton, J., 1992: An introduction to dynamic meteorology. Academic Press.

Gruber J. és Blahó M., 1973: Folyadékok mechanikája. Tankönyvkiadó Budapest.

Pedlosky, J., 1986: Geophysical Fluid Dynamics, Second Edition, Springer-Verlag.