Tantárgy neve: Légkörfizika 1

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+1

kreditértéke: 3

 

            tantárgyfelelős neve: Ács Ferenc

                        tanszéke: Meteorológia

            számonkérés rendje: kollokvium

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

Alapvető fogalmak, abszorpció és emisszió koncepciói, egyszerűsített sugárzásátvitel, a napsugárzás spektruma, szoláris állandó, a szoláris állandó meghatározása, a napsugárzás eloszlása a légkör tetején, abszorpció az UV, a látható és az infravörös tartományban, Rayleigh-féle szóródás, Mie-féle szóródás, a Föld-légkör rendszer sugárzási mérlege, Magyarország sugárzási egyenlege, a sugárzásmérés felszíni műszerei. 

 

 

 

Kötelező irodalom:

 

Bencze P., Major Gy., Mészáros E., 19852: Fizikai meteorológia

Dobosi Z., Felméry L., Klimatológia. Egyetemi jegyzet.

Péczely Gy., Éghajlattan. Tankönyv.

 

Ajánlott irodalom:

 

Major Gy., 1980: A meteorológiai sugárzástan gyakorlata