Tantárgy neve: Levegőkémia

 

Tantárgy heti óraszáma: 2 + 1

kreditértéke: 3

 

            tantárgyfelelős neve: Haszpra László

                        tanszéke: Meteorológiai Tanszék

            számonkérés rendje: kollokvium + gyakorlati jegy

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

A légkör kémiai összetételének, a fontosabb légköri összetevők (gázok, aeroszol részecskék) tulajdonságainak, átalakulásainak, légköri szerepének megismerése. A szén-, nitrogén- és kén-vegyületek légköri mérlege, az ózonképződés folyamatai, a csapadékvíz kémiai összetételének kialakulása.

 

 

 

Kötelező irodalom: -

 

 

Ajánlott irodalom:

 

Mészáros Ernő: Levegőkémia. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 1997.

 

Seinfeld, John H., Pandis, Spyros N.: Atmospheric chemistry and physics. From air pollution to climate change. John Wiley & Sons, Inc., New York - Chichester - Weinheim - Brisbane - Singapore - Toronto, 1998