Tantárgy neve: Numerikus módszerek

 

Tantárgy heti óraszáma: 1+1

kreditértéke: 2

 

            tantárgyfelelős neve: Havasi Ágnes

                        tanszéke: Meteorológiai

            számonkérés rendje: C-típusu kollokvium

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

Közönséges és parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása, numerikus sémák konzisztenciája, stabilitása és konvergenciája, a Lax-féle ekvivalenciatétel, véges különbséges (explicit és implicit) numerikus módszerek vizsgálata

 

 

 

Kötelező irodalom:

 

 

Ajánlott irodalom: