Tantárgy neve: Vektorszámítás a meteorológiában

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+1

kreditértéke: 3

 

            tantárgyfelelős neve: Matyasovszky István

                        tanszéke: Meteorológiai

            számonkérés rendje: 5 fokozatú vizsga

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A Vektor fogalma, műveletek vektorokkal. Háromnál magasabb dimenziós vektorok, absztrakt vektorterek. Mátrixok, műveletek mátrixokkal, mátrix inverze. Determinánsok, determinánsok tulajdonságai és a determinánsok kifejtése. Lineáris egyenletrendszerek, megoldásuk módszerei. Lineáris leképezések és mátrixreprezentációjuk. Sajátérték és sajátvektor. Vektor értékű függvények. Vektor értékű függvények nevezetes mennyiségei: gradiens, divergencia, rotáció. Integráltételek.

 

Kötelező irodalom:

Jánossy L., Tasnádi P., Vektorszámítás. Egyetemi jegyzet.

 

Ajánlott irodalom:

Hajós Gy., Differenciálgeometria, Egyetemi jegyzet.

Rózsa P., Lineáris algebra. Tankönyv.