Tantárgy neve: Analízis     

 

Tantárgy heti óraszáma: 3

               

kreditértéke: 3                      

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Faragó István, docens

                                tanszéke: ELTE Alkalmazott Analízis Tanszék               

                számonkérés rendje: Kollokvium + gyakorlati jegy       

                előtanulmányi feltétel: Matematika kritériumtárgy

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Halmazok, számosság, a valós számtest

Számsorozatok és számsorok

Függvények folytonossága és differenciálhatósága

Riemann-féle integrálhatóság

Jordan-féle mérhetőség

Szigma gyűrűk és a Lebesgue nullmértékű halmazok

A Lebesgue-féle integrál

 

 

Kötelező irodalom:

 

Mezei I.,  Faragó I., Simon P. Bevezetés az analízisbe, egyetemi jegyzet