Tantárgy neve:     Termodinamika

 

Tantárgy heti óraszáma:      2+1

kreditértéke:                          2+1

 

                tantárgyfelelős neve:           dr. Tasnádi Péter, egyetemi tanár

                                tanszéke:                ELTE Meteorológia Tanszék

                számonkérés rendje:            vizsga

 

Az elsajátítandó ismeretek rövid leírása:

                A termodinamika főtételei, reverzibilis és irreverzibilis folyamatok, Termodinamikai potenciálok és a Legendre transzformáció, Maxwell relációk, A Jacobi transzformáció, Szélsőérték elvek, Fázisátalakulások, Clausius-Clapeyron egyenlet, a Gibbs féle fázis szabály. A kémiai termodinamika alapjai, A gázok termodinamikája Egy és többatomos ideális gázok. Reális gázok

               

 

Kötelező irodalom:

Harmatha: Termodinamika műszakiaknak, Műszaki Kiadó, Budapest, 1982

Adkins: Equilibrium Thermodynamics, Cambridge Uni. Press Cambridge, 1985