Tantárgy neve: A felsőlégkör fizikája              

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+0

               

kreditértéke: 2                      

 

                tantárgyfelelős neve: Ács Ferenc

                                tanszéke: Meteorológiai Tanszék     

                számonkérés rendje: Kollokvium      

                előtanulmányi feltétel: a Légkörfizika tárgy teljesítése

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Az ionoszféra és a magnetoszféra kutatásának története. A Nap szerkezete, mágneses tere, a napszél és a bolygóközi mágneses tér. A magnetoszféra szerkezete, alakja, részei. A plazmaszféra és a sugárzási övek. Az ionoszféra szerkezete, kialakulása. Ionoszféra-magnetoszféra csatolása. Légköri elektromos- és fényjelenségek. Az űridőjárás fogalma, jelenségei.

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom: Bencze, P., Major, Gy., Mészáros, E., 1982: Fizikai meteorológia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 299 pp.