Tantárgy neve: Meteorology in English

 

Tantárgy heti óraszáma:  2  óra/hét

               

kreditértéke:          2 kredit  

 

                tantárgyfelelős neve:  Bartholy Judit

                                tanszéke:                Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            elmélet  - C típusú kollokvium (évközi számonkérés)

            előtanulmányi feltétel: 

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Az éghajlati rendszer elemei, s azok kölcsönhatásai. Az óceán, illetve a hidroszféra szerepe az éghajlat alakításában. Bioszféra. Krioszféra. A klímaváltozások természetes és antropogén tényezői. A légkör és a felszín sugárzási folyamatai. A klíma globális melegedésének perspektívái. A globális éghajlatot szimuláló modellek működésének elve, fontosabb típusai. Az éghajlat modellezésben rejlő lehetőségek és korlátok. Az éghajlati rendszer elemeinek külön-külön és csatolt rendszerként történő modellezése. Globális és korlátos tartományú modelleg… Modelleredmények leskálázásának módszertana. Ensemble technika alkalmazása a klímamodellezésben. Nemzetközi együttműködésekben rejlő lehetőségek. Modelleredmények értelmezése, bizonytalanságok.

 

Kötelező irodalom:

Barry R.G., Chorley R.J. (1995): Atmosphere, Weather and Climate. Routledge. London and New York, p. 392

Lutgens K.F., Tarback J.E.(2001): The Atmosphere, Prentice Press, New York, p. 484.

IPCC (2001): Climate Change 2001: (a) Third Assessment Report. (b) The Scientific Basis.

   Cambridge University Press, Cambridge, UK

 

Ajánlott irodalom:

Ernst W.G. (1994): Earth Systems: Process and Issues. Cambridge University Press,

   Cambridge, pp 566