Tantárgy neve: Nyomgázáramok modellezése               

 

Tantárgy heti óraszáma: 2  

kreditértéke:  2                     

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Mészáros Róbert, adjunktus

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje: C típusú kollokvium

                előtanulmányi feltétel:

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

Ülepedési modellek (big-leaf modell, többrétegű modellek). Az ülepedés parametrizálása. Bemenő adatbázisok. A paraméterek bizonytalansága. Nitrogénvegyületek ülepedése, kénvegyületek ülepedése, az ózon ülepedése. Kalibrálás. Verifikáció.

 

Ajánlott irodalom:

 

Szakcikkek