Tantárgy neve: Válogatott fejezetek a matematikából 2

 

Tantárgy heti óraszáma: 2

               

kreditértéke: 2                      

 

                tantárgyfelelős neve: dr Faragó István, docens

                                tanszéke:ELTE Alkalmazott Analízis Tanszék

                számonkérés rendje: Kollokvium      

                előtanulmányi feltétel: Válogatott fejezetek a matematikából 1

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

Diszkretizációs eljárások időfüggő feladatokra.

A numerikus módszerek alapproblémája. 

A parabolikus egyenletek és numerikus  módszereinek  kvalitatív tulajdonságainak vizsgálata.

Az operátorszeletelés fogalma és alkalmazása parciális differenciálegyenletekre.

Elsőrendű hiperbolikus feladatok numerikus megoldása.

Alkalmazások valós feladatokra

 

Kötelező irodalom:

 

Galántai, A., Jenei, A. Numerikus módszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1997