Tantárgy neve: Agroklimatológia    

 

Tantárgy heti óraszáma: 1+1

               

kreditértéke: 1+1                  

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Ács Ferenc, docens

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék          

                számonkérés rendje: Kollokvium + gyakorlati jegy       

                előtanulmányi feltétel: a Klimatológia tárgy teljesítése

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása: Alapvető fogalmak és kapcsolatok megismerése, így megismerjük az ún. bioklíma modelleket (Köppen, Thornthwaite, Holdridge), ennek keretében taglaljuk a növényzet és az éghajlat kapcsolatát, valamint ismertetjük az agroklimatológiai adatgyüjtés főbb módszereit is. Legvégül ismerkedünk fontosabb növényi kultúrák agroklimatológiai sajátosságaival.  

 

 

 

Kötelező irodalom:

 

 

Ajánlott irodalom: Szász, G., 1988: Agrometeorológia. Általános és speciális. Mezõgazdasági Kiadó. Budapest, 462 pp.