Tantárgy neve: Biogeokémiai körfolyamatok

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+0

               

kreditértéke: 2                      

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Ács Ferenc, docens

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék          

                számonkérés rendje: kollokvium       

                előtanulmányi feltétel: A Klimatológia, a Felszín-légkör kölcsönhatás és a Kémiai folyamatok a légkörben című tárgyak teljesítése.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása: A Földbolygó legfontosabb folyamatainak megismerése: a víz, szén, nitrogén és a kén körforgalma. E körforgalmak és az éghajlat, valamint produktivitás kapcsolata. Szárazföldi és az óceáni produktivitás biogeokémiai alapjai.

 

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom: Mészáros, E., 2002: A környezettudomány alapja. Akadémiai Kiadó, Budapest, 211 pp.

 

Haggett, P., 2006: Geográfia. Globális szintézis. Typotex, Budapest, 841 pp.