Tantárgy neve:     Dinamikus Meteorológia 4

 

 

Tantárgy heti óraszáma:      2+1

kreditértéke:                          2+1

 

                tantárgyfelelős neve:           dr. Tasnádi Péter, egyetemi tanár

                                tanszéke:                ELTE Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            vizsga

 

Az elsajátítandó ismeretek rövid leírása:

                A súrlódás és turbulencia a légkörben. A turbulens energia időbeli változása, a Richardson szám. Turbulens hőáram és diffúzió a talajközeli rétegben. Mezoskálájú folyamatok. Légköri instabilitások. Szinoptikus skálájú mozgásrendszerek fejlődése A kvázigeosztrofikus elmélet, tendencia és örvényességi egyenlet

                 

 

Kötelező irodalom:

 Götz-Rákóczi: A dinamikus meteorológia alapjai, Tankönyvkiadó, Budapest 1981 

Rákóczi: A planetáris határréteg Tankönyvkiadó 1997

 Stull: An Introduction to Boundary Layer Meteorology , Kluwer Acad Press London 1989