Tantárgy neve: Éghajlati modellek   

 

Tantárgy heti óraszáma:  2  óra/hét

               

kreditértéke:          2 kredit  

 

                tantárgyfelelős neve:  Bartholy Judit

                                tanszéke:                Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            elmélet  - C típusú kollokvium (évközi számonkérés)

                előtanulmányi feltétel:   Klimatológia (III.2.)

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Az éghajlati rendszer elemei. A sugárzási egyenleg modellezése. Az éghajlatváltozás jellemző mechanizmusai. Az éghajlati modellek hierarchikus rendszere, korlátaik. Az éghajlati rendszer jelentősebb visszacsatolási mechanizmusai. Az éghajlati múlt és jövő modellezési lehetőségei. Globális modelleredmények, éghajlati szcenáriók. Regionális modellek beágyazása globális modellekbe. A regionális leskálázás módszertani lehetőségei, eredmények. Nemzetközi összefogással végzett éghajlatmodellezési projektek legújabb eredményei.

 

Kötelező irodalom:

Trenberth K.E., (1992): Climate System Modeling, Cambridge University Press,

   Cambridge, pp 786

Lutgens K.F., Tarback J.E.(2001): The Atmosphere, Prentice Press, New York, p. 484.

 

Ajánlott irodalom:

Ernst W.G. (1994): Earth Systems: Process and Issues. Cambridge University Press,

   Cambridge, pp 566