Tantárgy neve: Felszín-légkör kölcsönhatások             

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+2

               

kreditértéke: 2+2                  

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Ács Ferenc, docens

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék          

                számonkérés rendje: kollokvium + gyakorlati jegy        

                előtanulmányi feltétel: Programozói (Fortrán nyelv ismerete) jellegű tárgyak és az általános fizika tárgy teljesítése.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása: A talaj-növény-légkör rendszer transzportfolyamatainak taglalása: a sugárzás átvitele a növényállományban, a hő, a momentum és a tömeg átvitele az állomány felett és belsejében, a talaj definiciója és fizikai tulajdonságai, a hő és a víz átvitele a talajban és a növényzetben, a vízmozgás folytonossága a talaj-növény-légkör rendszerben, a talajfelszín és a növényi felszín hőmérsékletének számítása. 

 

 

 

Kötelező irodalom: Ács, F., 2004: A talaj-növény-légkör rendszer modellezése a meteorológiában: A növényi párolgás és a talaj kapcsolata. ISBN 963 463 719 1. Eötvös Kiadó, Budapest, 117 pp.

 

 

Ajánlott irodalom: Jones, G.H., 1983: Plants and microclimate. A quantitative approach to environmental plant physiology. Cambridge University Press, Cambridge, London, New York, Melbourne, Sydney.

 

Stefanovits, P., Filep, Gy., és Füleky, Gy., 1999: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 471 pp.