Tantárgy neve:     Fizikai oceanográfia

 

Tantárgy heti óraszáma: 1+0

               

kreditértéke:                          1

 

                tantárgyfelelős neve: Práger Tamás

                                tanszéke:                Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            3 fokozatú kollokviumi jegy

                előtanulmányi feltétel: Klimatológia (III.2.), Dinamikus meteorológia (II.1.)

 

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Az óceánok szerepe az éghajlati rendszerben. Vízkörforgalom. Az óceánok energiaszállítása. Az óceánok áramlásainak leírása. A termohalin cirkuláció hajtóereje és fizikai törvényszerűségei. Az árapály jelenség hatása. Tsunami - tengerrengések. Óceanográfiai mérések.

 

 

Kötelező irodalom:

Czelnai R., 1999: A világóceán. Modern fizikai oceanográfia - Vince Kiadó, 182p.

Stewart R.H., 2005: Introduction to Physical Oceanography. Texas A & M University.

 

Ajánlott irodalom:

NASA, 2007: Physical Oceanography Distributed Active Archive Center. http://podaac-www.jpl.nasa.gov/