Tantárgy neve: Globális és regionális éghajlatváltozások           

 

Tantárgy heti óraszáma:  2  óra/hét

               

kreditértéke:          2 kredit  

 

                tantárgyfelelős neve: Dr. Bartholy Judit, egyetemi tanár

                                tanszéke:                ELTE Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            elmélet – gyakorlati jegy (5 fokozatú skála)

                előtanulmányi feltétel:   Klimatológia (III.2.)

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A klímaváltozások természetes és antropogén tényezői. A légkör és a felszín sugárzási folyamatai. A légköri gázok koncentrációja, ezek változási. A természetes és az antropogén eredetű üvegházhatás. A légköri ózon koncentrációjának változása. Az éghajlati rendszer. A légkör általános cirkulációja. Kén- és nitrogénvegyületek jelenléte a csapadékban. Savas eső. Az óceán, illetve a hidroszféra szerepe az éghajlat alakításában. Bioszféra. Krioszféra. Az éghajlati rendszer elemeinek kölcsönhatásai. Az éghajlat változásának lehetséges okai. A klíma globális melegedésének perspektívái. A globális éghajlatot szimuláló modellek működésének elve, fontosabb típusai. Az éghajlat modellezésben rejlő lehetőségek és korlátok.

 

Kötelező irodalom:

Greadel T.E., Crutzen P.J. (1993): Atmospheric Change. An Earth System Perspective.

   Freeman and Company. New York, p. 446

Lutgens K.F., Tarback J.E.(2001): The Atmosphere, Prentice Press, New York, p. 484.

Ambrózy P., Bartholy J., Bozó L., Hunkár M., K.Bihari Z., Mika J., Németh P., R.Paál A., 

   Szalai S., Kövér Zs., Tóth Z., Wantuch F., Zoboki J., 2002: Magyarország éghajlati atlasza.

   OMSz, Budapest. 107p.

Péczely Gy. (1986): A Föld éghajlata, Tankönyvkiadó

IPCC (2001): Climate Change 2001: (a) Third Assessment Report. (b) The Scientific Basis.

   Cambridge University Press, Cambridge, UK

 

Ajánlott irodalom:

Ernst W.G. (1994): Earth Systems: Process and Issues. Cambridge University Press,

   Cambridge, pp 566