Tantárgy neve: Hidrológia

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+1

               

kreditértéke:                          3

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Pongrácz Rita, adjunktus

                                tanszéke:                ELTE Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            C típusú kollokvium, 3 fokozatú gyakorlati jegy

                előtanulmányi feltétel: Klimatológia (III.2.), Éghajlati adatok feldolgozása (III.3.)

 

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A víz természetes és mesterséges körforgalma. A vízháztartási mérleg. A hidrológiai ciklus főbb elemeinek (csapadék, párolgás, beszivárgás, lefolyás) mérése, feldolgozása, előrejelzése. A víz által szállított hordalék. Az árvizek jellemzése, előrejelzési módszerei.

 

 

Kötelező irodalom:

Koris K.: Hidrológiai számítások. Linograf, 2003.

Stelczer K.: A vízkészlet-gazdálkodás hidrológiai alapjai. ELTE Eötvös Kiadó, 2000.

 

Ajánlott irodalom:

Zsuffa I.: Műszaki hidrológia I. Műegyetemi Kiadó, 1996.

Zsuffa I.: Műszaki hidrológia II. Műegyetemi Kiadó, 1997.

Zsuffa I.: Műszaki hidrológia III. Forensa 2000 Bt., 1999.

Zsuffa I.: Műszaki hidrológia IV. Forensa 2000 Bt., 1999.

Bartha P.: Az árvízi előrejelzés módszerei. Vituki, 1992.

Somlyódy L.: A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. MTA, 2000.

Stelczer K., Csoma J.: Ármentesítés, árvízvédelem, folyószabályozás. Tankönyvkiadó, 1979.

Viessman W., Lewis G.L.: Introduction to hydrology. Prentice Hall, 2003.

Ward A.D., Elliot W.J.: Environmental hydrology. Lewis Publishers, 1995.