Tantárgy neve: Idősor elemzés         

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+1

               

kreditértéke:          3

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Matyasovszky István, docens

                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék          

                számonkérés rendje:            Kollokvium+3 fokú gyakorlati jegy

                előtanulmányi feltétel: A valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapjai elsajátítását biztosító kurzusok valamelyike, klimatológia

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Sztochasztikus folyamatok. Stacionárius folyamatok. Ergodikus folyamatok. Stacionárius folyamatok kovariancia- és korrelációfüggvényének becslése. Idősor modellek a meteorológiában. Trendelemzés. Stacionárius folyamatok spektruma, a spektrum becslése,  meteorológiai alkalmazások.

 

 

 

Kötelező irodalom:

Dévényi D., Gulyás O. : Valószínűségszámítás és matematikai statisztika a meteorológiában

Matyasovszky István: Statisztikus klimatológia

 

Ajánlott irodalom:

Tusnásdy G., Ziermann M.: idősorok elemzése