Tantárgy neve: Kémiai folyamatok a légkörben

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+1

               

kreditértéke:          3             

 

                tantárgyfelelős neve: Dr. Haszpra László, főtanácsos

                                tanszéke:                ELTE Meteorológiai Tanszék (Országos Meteorológiai Szolgálat, mb.ea.)

                számonkérés rendje:            vizsga + gyakorlati jegy

                előtanulmányi feltétel: meteorológia BSc

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

A légkör kémiai összetételének, a fontosabb légköri összetevők (gázok, aeroszol részecskék) tulajdonságainak, átalakulásainak, légköri szerepének megismerése. A szén-, nitrogén- és kén-vegyületek légköri mérlege, az ózonképződés folyamatai, a csapadékvíz kémiai összetételének kialakulása.

 

 

Kötelező irodalom:

 

 

Ajánlott irodalom:

 

Brimblecomb, Peter: Air composition & chemistry (2nd edition). Cambridge environmental chemistry series 6. Cambridge University Press, Cambridge - New York -Melbourne, 1996.

Hobbs, Peter V.: Introduction to atmospheric chemistry. Cambridge University Press, Cambridge - New York - Melbourne -Madrid, 2000.

Horváth László: Savas eső. Gondolat Zsebkönyvek. Gondolat, Budapest, 1986.

Mészáros Ernő: A levegőkémia alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.

Mészáros Ernő: Levegőkémia. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 1997.

Mészáros Ernő: Fundamentals of atmospheric aerosol chemistry. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.

Papp S.: Biogeokémia – körfolyamatok a természetben. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2002.

Seinfeld, John H., Pandis, Spyros N.: Atmospheric chemistry and physics. From air pollution to climate change. John Wiley & Sons, Inc., New York - Chichester - Weinheim - Brisbane - Singapore / Toronto, 1998.