Tantárgy neve: Klimatológia

 

Tantárgy heti óraszáma:  2 + 1 óra/hét

               

kreditértéke:          3 kredit  

 

                tantárgyfelelős neve: Dr. Bartholy Judit, egyetemi tanár

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje: elmélet – kollokvium (5 fokozatú skála)

                                               gyakorlat – gyakorlati jegy (3 fokozatú skála)

                előtanulmányi feltétel:   -

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Az éghajlati rendszer. Légköri sugárzási folyamatok. A különböző szélességek cirkulációja. Hidroszféra, légköri víz. Óceánok általános cirkulációja. Krioszféra, sarki területek éghajlata. Bioszféra: mezo- és globális skála. Éghajlatosztályozás. Éghajlatváltozások: elmúlt korok éghajlata, éghajlatváltozások okai, esetleges jövőbeni változások. A felszín-légkör kölcsönhatások éghajlatmódosító hatásai (vulkáni tevékenység, szennyezõanyagok a légkörben, elsivatagosodás, stb). A Föld éghajlati képe, övezetesség, azonális eltérések. Éghajlati elemek területi és vertikális eloszlása, évszakos sajátosságok, területi szélsőértékek.  Éghajlati osztályozások elvei, fajtái (Köppen-Trewartha összehasonlítása). Az általános cirkuláció elmélete, gyakorlata. Futóáramlások, monszun, kvázi kétéves oszcilláció, El-Nino jelenség, Déli oszcilláció. Magyarország éghajlata. Éghajlati elemek területi eloszlása, évszakos sajátosságai. Éghajlati elemek szélsõségei. Magyarország éghajlati körzetei. A légkör energiaegyensúlya, hõháztartás, hidrológiai ciklus, a vízmérleg komponensei. A változó éghajlat problematikája és alapfogalmai. A globális klímaváltozás modellezésének  eszközei, eredményei és korlátai.

 

Kötelező irodalom:

Greadel T.E., Crutzen P.J. (1993): Atmospheric Change. An Earth System Perspective.

   Freeman and Company. New York, p. 446

Lutgens K.F., Tarback J.E.(2001): The Atmosphere, Prentice Press, New York, p. 484.

Ambrózy P., Bartholy J., Bozó L., Hunkár M., K.Bihari Z., Mika J., Németh P., R.Paál A., 

   Szalai S., Kövér Zs., Tóth Z., Wantuch F., Zoboki J., 2002: Magyarország éghajlati atlasza.

   OMSz, Budapest. 107p.

IPCC (2001): Climate Change 2001: (a) Third Assessment Report. (b) The Scientific Basis.

   Cambridge University Press, Cambridge, UK

 

Ajánlott irodalom:

Ernst W.G. (1994): Earth Systems: Process and Issues. Cambridge University Press,

   Cambridge, pp 566