Tantárgy neve: Légkörfizika

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+1

               

kreditértéke: 2+1                  

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Ács Ferenc, docens

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék          

                számonkérés rendje: kollokvium       

                előtanulmányi feltétel: Az alapozó matematikai (Vektorszámítás a meteorológiában, Matematika) és fizikai tárgyak (Atomfizika, Elektrosztatika, Elektrodinamika) teljesítése.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása: Légköri elektromos áramkör elemeinek megismerése: Carnegie görbe és a zivatartevékenység, elektromos jelenségek és folyamatok a felhőkben, töltéskeletkezés és töltésszétválasztódás, légköri elektromos kisülések fajtái, villámlás, Schumann rezonancia, a légköri elektromos jelenségek klimatológiai vonatkozásai. 

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom: Bencze, P., Major, Gy., Mészáros, E., 1982: Fizikai meteorológia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 299 pp.

 

Budó, Á., 1972: Kisérleti fizika II. Tankönyvkiadó Szeged, 395 pp.

Geresdi, I., 2004: Felhőfizika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs, 272 pp.