Tantárgy neve: Megújuló energiaforrások     

 

Tantárgy heti óraszáma:  2 + 1  óra/hét

               

kreditértéke:          3 kredit  

 

                tantárgyfelelős neve:  Dr. Bartholy Judit, egyetemi tanár

                                tanszéke:                ELTE Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            elmélet  - C típusú kollokvium (évközi számonkérés)

                                               gyakorlat - gyakorlati jegy (3 fokozatú skála)

                előtanulmányi feltétel:   III.2.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Az emberiség energiafelhasználásának története: múlt, jelen, várható jövő. A fosszilis és megújuló energiaforrások felhasználásának jelenlegi arányai. A klímaváltozások természetes és antropogén tényezői. A légköri gázok koncentrációja, ezek változási. A természetes és az antropogén eredetű üvegházhatás. A légköri ózon koncentrációjának változása. Az üvegházhatás és a fosszilis eredetű energiaforrások használata. A megújuló energiaforrások fajtái, eredete, s a potenciálisan rendelkezésre álló készletek. Az energia konverziójára szolgáló rendszerek, berendezések, s azok elméleti, illetve valós hatásfoka. Az energia szállítása, tárolása. Energiaszolgáltató rendszerek.

 

Kötelező irodalom:

Sorensen B. (2000): Renewable Energy. Academic Press,  New York, London, p. 912.

Lutgens K.F., Tarback J.E.(2001): The Atmosphere, Prentice Press, New York, p. 484.

IPCC (2001): Climate Change 2001: (a) Third Assessment Report. (b) The Scientific Basis.

   Cambridge University Press, Cambridge, UK

 

Ajánlott irodalom:

Ernst W.G. (1994): Earth Systems: Process and Issues. Cambridge University Press,

   Cambridge, pp 566