Tantárgy neve: Mező elemzés          

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+1

               

kreditértéke:          3

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Matyasovszky István, docens

                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék          

                számonkérés rendje:            Kollokvium+3 fokú gyakorlati jegy

                előtanulmányi feltétel: Idősor elemzés, dinamikus meteorológia

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Véletlen mezők, homogén és izotróp mezők. A meteorológiai mezők statisztikai szerkezete. A kovariancia- és korreláció függvény becslése homogén és izotróp mezők esetén. Mezők területi átlagának optimális becslése. Mezők interpolálása. Mezőket reprezentáló látens változók elemzése, mezők közötti statisztikai kapcsolat elemzése. Mezők osztályozása, mezőtípusok kialakítása.

 

 

Kötelező irodalom:

Dévényi D., Gulyás O. : Valószínűségszámítás és matematikai statisztika a meteorológiában

Matyasovszky István: Statisztikus klimatológia

 

Ajánlott irodalom:

Móri T., Székely G.: Többváltozós statisztikai módszerek