Tantárgy neve: Numerikus előrejelzés

 

Tantárgy heti óraszáma: 3+0

               

kreditértéke:                          3

 

                tantárgyfelelős neve:dr. Horányi András, főtanácsos

                                tanszéke: ELTE Meteorológiai Tanszék (Országos Meteorológiai Szolgálat  mb.ea.)

                számonkérés rendje:            kollokvium

                előtanulmányi feltétel: Analízis

 

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Az előadások anyaga a célkitűzésben említett két fő téma köré épül, azaz a numerikus módszerekre, valamint a gyakorlatban alkalmazott numerikus előrejelzési modellek felépítésére és alkotóelemeire.

 

Az oktatók által írott jegyzet, valamint az előadásokon elhangzott ismeretek. Ajánlott irodalom: Haltiner and Williams: Dynamic Meteorology, 1979; Eugenia Kalnay: Atmospheric Modelling, Data Assimilation and Predictability, 2003.