Tantárgy neve:     Szinoptikus meteorológia 5.

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+4

               

kreditértéke:                          6

 

                tantárgyfelelős neve: Soósné Dezső Zsuzsanna

                                tanszéke:                Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            C típusú kollokvium (évközi számonkérés) + gyakorlati jegy (3 fokozatú skála)

                előtanulmányi feltétel: Szinoptikus meteorológia 4.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

 

Előrejelzések a hazai gyakorlatban. Az ECMWF produktumok, az ALADIN korlátos tartományú előrejelzési modell, az MM5 modell. Ensemble előrejelzések. Az egyes modellek összehasonlító analízise. Verifikációs módszerek. Esettanulmányok.

 

 

Kötelező irodalom:

 

Makainé Császár Margit és Tóth Pál: Szinoptikus meteorológia I.-II. Tankönyvkiadó, 1978

Manfred Kurz: Szinoptikus meteorológia. OMSZ Kiadvány, 1986

szakcikkek