Tantárgy neve: Városklíma

 

Tantárgy heti óraszáma:  2 + 2  óra/hét

               

kreditértéke:          4 kredit  

 

                tantárgyfelelős neve:  Dr. Bartholy Judit, egyetemi tanár

                                tanszéke:                ELTE Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje:            elmélet – C típusú kollokvium (évközi számonkérés)

                                    gyakorlati jegy (3 fokozatú skála)

                előtanulmányi feltétel:   Klimatológia (III.2.), Éghajlati modellek (III.5.)

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A településklíma, városklíma kutatások története. Az urbanizációs folyamat jövője. A városi klíma kialakulásának tényezői, folyamata. Az éghajlati paraméterek módosulása városi környezetben. A városi hősziget jelensége, modellezése. A városklíma kutatásokhoz használható adatforrások. Távérzékelési adatok felhasználása, korlátai. Európai  és hazai nagyvárosok hőszigetelemzése. A globális melegedés várható hatása a városok klímájára. A várostervezés és management éghajlati összefüggései.

 

Kötelező irodalom:

Greadel T.E., Crutzen P.J. (1993): Atmospheric Change. An Earth System Perspective.

   Freeman and Company. New York, p. 446

Lutgens K.F., Tarback J.E.(2001): The Atmosphere, Prentice Press, New York, p. 484.

Ambrózy P., Bartholy J., Bozó L., Hunkár M., K.Bihari Z., Mika J., Németh P., R.Paál A., 

   Szalai S., Kövér Zs., Tóth Z., Wantuch F., Zoboki J., 2002: Magyarország éghajlati atlasza.

   OMSz, Budapest. 107p.

Péczely Gy. (1986): A Föld éghajlata, Tankönyvkiadó

IPCC (2001): Climate Change 2001: (a) Third Assessment Report. (b) The Scientific Basis.

   Cambridge University Press, Cambridge, UK

 

Ajánlott irodalom:

Ernst W.G. (1994): Earth Systems: Process and Issues. Cambridge University Press,

   Cambridge, pp 566