Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
  Tankönyvkiadónál megjelent jegyzetek és kiadványok:
 • Makai Lászlóné: Szinoptikus meteorológia I.
  Egyetemi jegyzet. Budapest, 1960. Tankönyvkiadó
 • Makai Lászlóné: Szinoptikus meteorológia II.
  Egyetemi jegyzet. Budapest, 1961. Tankönyvkiadó
 • Makai Lászlóné: Dinamikus meteorológia II.
  Egyetemi jegyzet. Budapest, 1960. Tankönyvkiadó
 • Makainé Császár Margit: Dinamikus meteorológiai példatár II.
  Egyetemi jegyzet. Budapest, 1973. Tankönyvkiadó
 • Makainé Császár Margit - Rákóczi Ferenc: Az időjárás előrejelzésének alapjai.
  pp.11. 1973. Módszertani könyv
 • Makainé Császár Margit - Tóth Pál: Szinoptikus meteorológia I-II.
  Egyetemi jegyzet. Budapest, 1977. Tankönyvkiadó

  Önálló dolgozatok:
 • Makainé Császár Margit: Zsugorodási inverziók erősödő anticiklonban.
  Budapest, 1962. Időjárás. 66. Évf. 2.
 • Makainé Császár Margit: Az északnyugat felől jövő hideg-frontok késése és az Alpok lee oldalán lejátszódó ciklonképződés.
  Budapest, 1963. Időjárás 67. évf. 1.
 • Makainé Császár Margit: Ciklonképződés az Alpok lee oldalán.
  Egyetemi doktori értekezés. Budapest, 1963. p. 79
 • Makainé Császár Margit: Die bedeutung der Feuchtigkeit bei Analyse des Schauer und des Gewitter.
  Ergebnisse der Konferenz über Meterologie in Liblice bei Prag 13 bis 16. Oktober 1964. Verlag der Tscheskoslowaskischen Akademie der Wissenschaften 1966.
 • Makainé Császár Margit: Die Rolle der Feichtigkeit in der Analyse der Schauer und Gewitter.
  Zeitschrift für Meterologie Band 19. Heft 5-7. Akademie Verleg. pp.267-272. Berlin, 1966.
 • Makainé Császár Margit: Peremescsényie holodnüh frontov nad szevero-vosztocsnümi- vosztocsnümi Kárpatami.
  II. KÁRPÁTMETEOROLÓGIAI konferencia Belgrád, 1965. május 27-30. Beograd. 1966. pp.239-251.
 • Makainé Császár Margit: Domborzati hatások energetikai viszonyok tükrében.
  Budapest, 1967. Időjárás, 71. évf. pp.6.
 • Makainé Császár Margit: Légköri energetikai számítások.
  Beszámoló, 1968. Budapest, 1970. OMSZ hivatalos kiadványai XXXV. kötet
 • Makainé Császár Margit: Szerk. Ambrózy P. Az időjárás dinamikus előrejelzésének alapjai.
  Időjárás, 1968. 72. évf. pp.
 • Makainé Császár Margit: [Szerk: Péczelly György] Lokalklima Untersuchungen im Raume des Bakony-Gebirges. Die warm Hangzone von Tamás-Berg.
  Annales Universitatis Scientiárium Sectio Geologica. 1969. Tomus XIII. pp.114.
 • Makainé Császár Margit: Harakternüje poverhnosztyi v troposzfére.
  Annales Universitatis Scientiárium Sectio Geologica. 1970. Tomus XIV. pp.
 • Margit Makai - Ferenc Rákóczi: Nyekotorüje statiszticseszkij karakterisztiki prosztransztvennoj sztrukturü oblacsnosztyi.
  Trudü Mezsdunarodnaja szimpoziuma po szputnyik Meteorologii 1970. február 25-27. pp.1- 19. Moszkva, 1970.
 • Makainé Császár Margit: Relationship between-subsidence inversions nad low levele jets.
  Annales Universitatis Scientiárium Sectio Geologica. 1971. Tomus XV. pp. 89-98.
 • Makainé Császár Margit: A közepes energetikai szint néhány statisztikai és szinoptikai sajátossága.
  Időjárás, 1971. 75. évf. pp.349-360.
 • Makainé Császár Margit: A relatív geopotenciál lokális változásának statisztikai vizsgálata.
  Beszámoló 1969. 84-93. OMSZ. hivatalos kiadványai XXXVI. kötet. 1972. pp.
 • Makainé Császár Margit: Az általános cirkuláció egyensúlykövetelményeiről.
  Időjárás, 1972. 76. évf. pp. 234-240.
 • Makainé Császár Margit: Orográfiai hatások elemzése a hasznositható potenciális energia és kinetikus energia változásában.
  Időjárás, 1972. 76. évf. pp.334-340.
 • Makainé Császár Margit: Popütka opregyelényija krajevüh znacséni mesztopolozsényija szrednevo energeticseszkovo urovnya vüszote.
  Annales Universitatis Scientiárium Sectio Geologica. 1973. Tomus XVI. pp.69-80.
 • Makainé Császár Margit - Rákóczi Ferenc: A borultság időbeli szerkezetének statisztikai jellemzői Magyarországon.
  Beszámoló 1970. OMSZ hivatalos kiadványai XXXVII. kötet. 1973. pp.29-37.
 • Makainé Császár Margit: A hasznosítható potenciális energia keletkezése a hatásfaktor, valamint a nemadiabatikus tényezők függvényében.
  Energia és atomtechnika. Budapest, 1973. XXVI. évf. 470-476.
 • Makainé Császár Margit: The role of efficiency factor and nonadibatic agents development of mediterranean ciklon.
  Annales Universitatis Scientiárium Sectio Geologica. 1973. Tomus XVII. pp.315-322.
 • Makainé Császár Margit: A barotrop légkör energetikai aktivitásáról.
  Időjárás, 1974. 78. évf. pp.109-115.
 • Makainé Császár Margit: Cyclogenezis and entropy.
  Annales Universitatis Scientiárium Sectio Geologica. 1975. Tomus XVII. pp.143-154.
 • Makainé Császár Margit: Energetischer Hintergrund des Enstehens einer Mittelmeerzyklone.
  Rivista Italiana di Geofisica e scienze Affini. 1975. Vol. I. (Speciale) No.54. pp.37-43.
 • Makainé Császár Margit: Energiaátalakulások a légkörben.
  Kandidátusi értekezés. Budapest, 1976. p. 175.
 • Makainé Császár Margit: A hasznosítható potenciális energia alakulásának vizsgálata műholdas sugárzási adatok felhasználásával.
  Időjárás, 1977. 81.sz. pp.165-177.
 • Makainé Császár Margit: Szignifikáns időjárási jelenségek parametizálása műholdas és rádiószonda adatok felhasználásával.
  Beszámolók. OMSZ Hivatalos Kiadványai 1977. XLVII. kötet. pp.82-91.
 • Makainé Császár Margit: Nekotürje sztatitiszticseszkije pokazatyeli sztrukturü oblacsnoszti v vremeni.
  Annales. Sectio Geologica. 1977. Tomus XI-XII. pp.211-222.
 • Makainé Császár Margit - Csuri I. Julia: Élő szervezetben mért szerotonin és a meteorológiai tényezők változása.
  Időjárás, 1978. 82. évf. 1.sz. pp. 31-34.
 • Makainé Császár Margit: A baroklin instabilitás változása orografikus hatások közreműködésével.
  61. OMSZ Hiv. Kiadv. 48. kötet. Meteorológiai előrejelzés. Met. Tud. Napok, 1978. pp.61-69.
 • Makainé Császár Margit: Investigation and Energy balance of the Atmosphere.
  Annales Sec. Geologica. 1978. Tom. 20. pp.127-141.
 • Makainé Császár Margit: A légköri gázok és aerosol elnyelés vertikális profiljának meghatározása.
  Időjárás, 1979. 83. 3.sz. pp.211-223.
 • Makainé Császár Margit: Vlijányie orográfii na dinamiku i energetiku baroklinnüh tecsényii v atmoszfere.
  X. KÁRPÁTMETEOROLÓGIAI KONFERENCIA Sofia 1979. nov.13-16. pp.211-223.
 • Makainé Császár Margit: A domborzat hatása a baroklin instabilitásra.
  Időjárás, 1980. 84. 1.sz. pp.43-50.
 • Makainé Császár Margit: A domborzat hatása a baroklin instabilitás energetikájára.
  Időjárás, 1980. 84.4. pp.197-204.
 • Makainé Császár Margit: Az infravörös lehűlés meghatározása felszíni és műhold adatok alapján.
  Beszámolók OMSZ. hivatalos kiadványai 1980. XLII. kötet. pp.204-211.
 • Makainé Császár Margit: An Estimation of the Cooling Process by Infrared Radiation in the Atmosphere.
  COSPAR Twenty-Third Plenary Meeting Budapest Hungary Jun.2-3. pp.124-132.
 • Makainé Császár Margit: Lee oldali hullámfelhők tanulmányozása műholdas és rádiószonda adatok felhasználásával.
  BESZÁMOLÓK 1980-ban végzett kutatásokról. OMSZ Hivatalos kiadványai 1982. XLV. kötet pp.99-110.
 • Makainé Császár Margit: Zasztoj holodnovo vozdusnovo szloja nad Karpatszkim basszjnom.
  XI. KÁRPÁTMETEOROLÓGIAI KONFERENCIA Székesfehérvár 1983. szept.14-16. pp.195-210.
 • Makainé Császár Margit: Hideg levegőpárna mozgása a Kárpát-medencében.
  METEOROLÓGIAI TANULMÁNYOK 55. OMSZ Hiv. kiadványai. pp.1-22.
 • Makainé Császár Margit: The development of cold air pads inthe basim of the Charpatians.
  Annales Sectio Geophisica et Meteorologica. 1986. Tom.I-II. pp.200-211.
 • Makainé Császár Margit - Takáts Miklós: Model of the Simulation of the Transmission of Particles.
  EUROPEAN CONGRESS ON SIMULATION Prague 1987. ACADEMIA PRAHA 1987. pp.213-218.
 • Makainé Császár Margit: Mozgó frontokkal kapcsolatos gravitációs nyírási hullámok nyomonkövetése digitalizált műholdfelvételek felhasználásával.
  Időjárás, 1988. 92. 4.sz. pp.229-241.
 • Makainé Császár Margit - Farkas András: Communication or Dialogue of Defals: Pitfalls of use or Fuzzi Quantifiers.
  MAN COMPUTER INTERACTION RESEARCH MACINTER II. Elsevir Science Publishers BV (North-Holland) 1989. pp.81-88.
 • Makainé Császár Margit: Néhány gondolat és észrevétel a 120 pontos felvételi rendszerről.
  FELSŐOKTATÁSI SZEMLE. 1989. december pp.765-768.