Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)

Szakdolgozat (BSc) és diplomamunka (MSc) témajavaslatok 2014

BSc
1 Statisztikai alapú valószínűségi előrejelzés készítése a szélerőművek által termelt energia becslésére
Napjaink nagyon frekventált kérdése a megújuló energiaforrások integrálása az energiahálózatba. Ezt jelentősen megkönnyítené, ha kellően pontosan előre tudnánk jelezni a szélerőművek válrható teljesítmánytermelését. Olyan BSc-s hallgató jelentkezését várom, aki nem riad vissza attól, hogy egy (esetleg több) kiválasztott szélerőműre minimum egy év hosszúságú szél adatot megszerezzen (ebben minden támogatást megadok), hogy a továbbiakban ezen adatokkal, valamint az adott erőműre vonatkozó előrejelzéssel dolgozzon. Fontos lennea valószínűségi előrejelzések általános megismerése, majd egy modell felállítása, melyben statisztikai összefüggéseket keresünk a múltban előrejelzett és mért szélsebességek között. Ez megköveteli valamely erre alkalmas programnyelv (pl. R) használatát és némi érdeklődést a matematika és a statisztika iránt. A cél az eddigi determinisztikus alapú előrejelzések valószínűségi alapra helyezése.
Témavezető:
Brajnovits Brigitta, OMSZ
tel: 346-4784; email: brajnovits.bmet.hu
Belső konzulens:
dr. Matyasovszky István
Hallgató:
Lencse Róbert
2 Planetáris határréteg-magasság napi menetének alakulása különböző sekély-konvekciós időjárási helyzetekben

A témakör a planetáris határréteg (Planetary Boundary Layer – PBL) napi menetét veszi górcső alá a napi időjárás függvényében, amikor pl. az időjárást a front hiánya, vagy éppenséggel a hidegfront átvonulása határozza meg. A téma feldolgozása a WRF-modell közvetlen alkalmazása nélkül valósulna meg, a hangsúly a szimulációs eredményeknek (a PBL magasság napi menete) a szinoptikus helyzet függvényében történő elemzésén lenne. Így, a megközelítés inkább elméleti, mintsem WRF-alkalmazású szempontok alapján valósulna meg.
Témavezetők:
dr. habil. Ács Ferenc
Mona Tamás, PhD hallgató
Hallgató:
Odrobina Kristóf
3 Az éghajlati modellszimulációk bizonytalanságainak átfogó becslése
Az éghajlati modellezéstöbbféle bizonytalansággal terhelt, melyek közül a külső kényszer nélkül is fellépő belső változékonyság, amodellek különbözőségeiből adódó bizonytalanság és a jövőbeli emberi tevékenység leírására használt forgatókönyvek bizonytalansága a legjelentősebbek. Ezek egymáshoz viszonyított arányának ismerete elengedhetetlen a jövőre vonatkozó modelleredmények értelmezéséhéz, a kérdés számszerű vizsgálatára Hawkins és Sutton (2009,2011) adott kvantitatív módszert. Először globális éghajlati modellek eredményeinek vizsgálatával meghatározzuk a három fő bizonytalanság arányát a teljes Földre, Európára és a Kárpát-medencére. A kiindulási adatokat a CMIP3, valamint a CMIP5 projektek globális modelleredményei szolgáltatják (utóbbiakon alapul az IPCC legújabb jelentése). A két modellegyüttesben különböző forgatókönyv-családot alkalmaztak: A CMIP3 modellkísérletei az SRES forgatókönyveket, míg a CMIP5 az ún. RCP stabilizációs forgatókönyveket használta. Ezután a bizonytalanságok számszerűsítését regionális klímamodell-eredmények segítségével folytatjuk Európára és a Kárpát-medencére, mégpedig az Euro-CORDEX együttműködés és az ENSEMBLES projekt modelladatainak felhasználásával. Az Euro-CORDEX együttműködésben a CMIP5 projekt globális modelladatait skálázták le a legújabb klímamodellek segítségével, az ENSEMBLES projekt keretében végrehajtott regionális szimulációkhoz pedig a CMIP3 projekt globális modelladatai szolgáltattak kiindulásul. A vizsgálatok során a hőmérsékletre és a csapadékra koncentráltunk, de azokat a rendelkezésre álló idő függvényében más változókra is kiterjeszthetjük.

A téma túlmutat ey BSc dolgozat keretein, mégis olyan BSc hallgatónak ajánljuk, aki később az MSc dolgozatán át folytatni szándékozik megkezdett vizsgálatait.
Témavezetők:
Szabó Péter, OMSZ
tel: 346-4797; email: szabo.pmet.hu
Szépszó Gabriella, OMSZ
tel: 346-4627; email:szepszo.gmet.hu
Belső konzulens: Hallgató:
4 Hatásmátrixok készítése számítástechnikai eljárások fejlesztésével
Az ún. hatásmátrixok széles körben alkalmazottak a katonai vezetők rövid, gyors, lényegre törő tájékoztatására, döntéseinek támogatására. A meteorológiai támogatás gyakorlatában is előállítunk hatásmátrixokat, melyek a várható időjárás katonai műveletekre gyakorolt hatásait foglalják össze különböző színekkel kifejezve. Ezen táblázatok automatizált előállítása a kitűzött feladat.
Témavezető:
Kovács László, MH GEOSZ
email: kovacs.laszlomhtehi.gov.hu
Belső konzulens:
dr. habil. Barcza Zoltán
Hallgató:
5 Az arktikus krioszféra elemzése műholdas adatok felhasználásával
Témavezető:
dr. Pongrácz Rita
Hallgató:
Herman Ákos
6 A globális klímaváltozás becslésére készült új RCP kibocsátási scenariok összehasonlítása
Témavezető:
dr. Pongrácz Rita
Hallgató:
Mester Máté Attila
7 A légkör vertikális szondázása IASI mérések alapján
Témavezető:
dr. Pieczka Ildikó
Hallgató:
Domonkos Gréta
8 A felhőzet megfigyelése műholdakkal és felszíni mérésekkel
Témavezető:
dr. Pieczka Ildikó
Hallgató:
Kovács Péter
9 Billenőedényes és radar csapadékmérések összehasonlítása
A témához kapcsolódó számítás néhány esettanulmány feldolgozását jelentené. A feladat végrehajtásához programozási ismeretek szükségesek.
Témavezető:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Várkonyi Anikó
10 Parti cirkuláció vizsgálata anticiklonális helyzetekben
Témavezetők:
Mona Tamás, PhD hallgató
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Szilágyi Eszter
11 Profil mérések összehasonlítása WRF modell szimulációkkal.
Témavezető:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Simon Gergő
12 A talajerózió és az éghajlat kapcsolata Madagaszkáron: A csapadékintenzitás hatása a lavakásodásra
Témavezető:
Raveloson Andrea,
ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Belső konzulens:
dr. habil. Ács Ferenc
Hallgató:
Szabó Amanda Imola
13 Globálsugárzás előrejelzés energetikai vizsgálatokhoz
A meteorológiai modellek adatai között szerepelnek globálsugárzási információk. Hogy lehet ezeket felhasználni a napenergia hasznosítás terén?
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
Bán Beatrix
14 Alacsony, vagy magas szélességek meteorológiai folyamatainak leírása
A szakdolgozat célja, egy kiválasztott trópusi-szubtrópusi jelenségkör (pl. Indiai monszun, dél-ázsiai monszun, Hadley-cirkuláció, ENSO jelenségkör), bemutatása, vagy az Arktisz és az Antarktisz időjárási és éghajlati sajátosságainak áttekintése, mint pl. a poláris ciklonok jellemzése.
Az adott témakörben rendelkezésre álló hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése után a feladat a kiválasztott folyamat(ok) konceptuális modelljének a bemutatása, illetve önálló feldolgozások készítése éghajlati adatbázisok, illetve numerikus időjárási modellszámítások alapján (pl. WRF modellre alapozott esettanulmányok).
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
Szalai Viktor
15 Mikrometeorológiai expedíciós mérések adatfeldolgozása
Az elmúlt években több külföldi (Lengyelország, Dánia) mikrometeorológiai mérésen vettünk részt. Ezeknek az adatsoroknak a klimatológiai feldolgozása, a felszíni energiamérleg komponensek meghatározása a cél. Kiemelt szerepet kap a talaj energiaforgalmának a számítása.
Elvárás: jó matematikai, fizikai alap, terepi mérések iránti érdeklődés.
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
16 Veszélyes időjárási események és társadalmi hatásuk a káreseményadatok alapján
Témavezető:
Kohlmann Márk, OMSZ
email:kohlmann.mmet.hu
Belső konzulens:
Soósné dr. Dezső Zsuzsanna
Hallgató:
Baár Péter
17 SODAR/RASS adatok operatív használata a repülőtéri célprognózisok készítésekor (BSc+MSc)
A repülőtéri felszínközeli adatok mellett egy pontban rendelkezésre áll egy függőleges szél- és hőmérsékleti profil 500m-es magasságig, amellyel a felszínközeli áramlási, ülepedési, és termikes folyamatok is feltérképezhetők. A teszt és az operatív adatok révén több olyan jelenség is tetten érhető, amely a felszíni adatokból nem érzékelhető (tartós szélnyírás, inverziós réteg, turbulens áramlási kép, ülepedés), ugyanakkor jelentős hatással bírnak a repülésüzemeltetés és a léginavigációs szolgáltatások szempontjából. A kutatás célja, hogy ezeknek a jelenségeknek az előfordulását és beazonosítását a mért adatokból nagy bizonyossággal elvégezzük, és ezek ismeretében a repülőtéri célprognózisok még pontosabbá válhassanak.
Témavezető:
Kardos Péter, HungaroControl
email:Peter.Kardoshungarocontrol.hu
Belső konzulens: Hallgató:
18 Ónos csapadék okozta jegesedés statisztikus klimatológiája és előrejelzési lehetőségei
A dolgozat egyik célja, hogy az ónos eső miatti jeges lerakódás mértékére vonatkozóan jobb képet kapjunk a hazai viszonyokról, az elmúlt évtizedek szélsőségeiről. Mekkora mennyiségben hullhat pár óra, egy nap alatt ónos eső hazánkban és mindez milyen hőmérsékleti és szélviszonok között? A meteorológiai mérések, megfigyelések adatbázisa mellett a jegesedéből fakadó káresemény (áramszolgáltatás, erdőkárok, közúti és vasúti közlekedés) információkat is megkísérelünk bevonni a vizsgálatokba. A lehetséges szélsőséges időjárási forgatókönyvek jobb megismerésével az ónos esőre vonatkozó veszélyjelzési kritériumok finomíthatók, a társadalmi-gazdasági hatások jobban becsülhetők. A szakdolgozat keretében előrejelzési módszerek adaptálását, tesztelését is tervezzük.
Témavezetők:
dr. Kolláth Kornél, OMSZ
tel: 346-4788; email: kollath.kmet.hu
Belső konzulens:
Soósné dr. Dezső Zsuzsanna
Hallgató:
Márkus Gábor
19 A városok termikus viszonyainak vizsgálata finom felbontású műholdképek segítségével Budapest XII. kerületének példáján
Témavezetők:
dr. Pongrácz Rita
Soósné dr. Dezső Zsuzsanna
Hallgató:
Fricke Cathy
20 A Kelet-Mecsek csapadékviszonyai az 1901-2013-as időszakban
Témavezető:
dr. Matyasovszky István
Hallgató:
Szentes Olivér
21 Magyarországi troposzférikus ózontörténeti mérések
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás

Hallgató:
Bali Gergely
22 A hőmérséklet változásának hatása a stroke-ra
Témavezető:
dr. Breuer Hajnalka

Hallgató:
Jakal Éva
23 A sekélyvízi egyenletrendszer megoldása a Magnus-módszerrel
Témavezetők:
dr. Havasi Ágnes
dr. Csomós Petra
ELTE Alkalmazott Analízis és
Számításmatematikai Tanszék
Belső konzulens:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Farkas Rita
24 A téli olimpiák szinoptikus-klimatológiai feltételeinek vizsgálata a múltban és a jövőben
Témavezetők:
Soósné dr. Dezső Zsuzsanna
dr. Pieczka Ildikó
Hallgató:
Bata Judit
25 Zivatarcellák mozgásának és fejlődésének nyomon követési módszerei az időjárási radarmérések értékelésénél
Témavezető:
dr. Dombai Ferenc
Belső konzulens:
dr. Pieczka Ildikó
Hallgató:
Megyeri Ottília Anna
26 Jég a felhőkben: A jégrészecskék szerepe a felhők töltésszétválasztódási folyamataiban
Témavezető:
dr. habil. Ács Ferenc
Hallgató:
Kordás Nóra
27 Felszínhőmérsékleti változások elemzése Budapest IX. Kerületére
Témavezető:
dr. Pongrácz Rita
Hallgató:
Dian Csenge
28 Csapadék cseppspektrum adatok elemzése az OMSZ mérőhálózatában
Témavezető:
Sebők István, OMSZ
sebok.imet.hu
Belső konzulens:
dr. habil. Ács Ferenc
Hallgató:
Kovács Dorottya
29 A meleg nedves szállítószalagok és a meteorológiai mezők kapcsolata
Témavezetők:
dr. habil. Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám, PhD hallgató
Hallgató:
Szekeres Levente
30 A 2013-as szegedi PHR mérési expedíció adatfeldolgozása
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
Dálya Zsuzsanna
31 Ipari forrásból származó légszennyezők hatásainak becslése a Sajó-völgyében
Témavezetők:
dr. habil. Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám, doktorandusz
Hallgató:
Suga Réka
32 A meteorológiai viszonyok hatása a tüdőbetegségekre
Témavezető:
dr. Pongrácz Rita
Hallgató:
Kalmár Tímea
33 Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek osztályozása meteorológiai mezők alapján
Témavezetők:
dr. habil. Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám, doktorandusz
Hallgató:
Vaszkó András Imre
34 Városi légszennyezettségi adatok statisztikai elemzése
Témavezetők:
dr. habil. Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám, doktorandusz
Hallgató:
Molnár Anna Eszter
35 A maximum-hőmérséklet előrejelzése objektív módszerekkel
Témavezető:
Soósné dr. Dezső Zsuzsanna
Hallgató:
Kovács Tamás
MSc
1 Szimmetrikus instabilitást azonosító módszerek kidolgozása és alkalmazása az időjárás előrejelzésében
A szimmetrikus instabilitás problémájával külföldön már a 70-es évek végétől foglalkoztak. A téma vizsgálata azért érdekes és hasznos lehet, mivel az elméleti munkák, valamint az észlelések és esettanulmányok többször kimutatták, hogy az instabilitás következtében erős (akár néhány m/s), ferde áramlások jöhetnek létre, melyek heves csapadékot okozhatnak. A legújabb kutatások alapján, egyes erős jet-féle áramlások is ehhez az instabilitáshoz kapcsolódhatnak. Mivel Magyarországon ez a probléma alig ismert, a téma célja annak vizsgálata lenne, hogy előfordul-e szimmetrikus instabilitás a mi térségünkben és milyen időjárási helyzetekben. Ehhez olyan diagnosztikus módszert kellene fejleszteni, amit később a szinoptikus meteorológiában és az időjárás előrejelzésében lehetne használni. Ez azért is fontos lehet, mivel a numerikus modellek többségében a fizikális parametrizációk nagyrészt vertikálisak és nem biztos, hogy a jelenlegi NWP dinamika teljesen pontosan leírja azokat az áramlásokat, melyek egyfajta átmenetet képeznek a hagyományos és vertikális konvekció és stabil, baroklin környezetében kialakuló feláramlások között. Viszont az instabilitáshoz köthető környzeti feltételek különböző diagnosztikus módszerekkel és paraméterekkel (pl. ekvivalens potenciális hőmérséklet- és abszolút momentum metszetek, ekvivalens potenciális örvényesség) jól leírhatók.
Témavezető:
dr. Simon André, OMSZ
tel: 346-4875; email:simon.amet.hu
Belső konzulens:
dr. habil. Tasnádi Péter
Hallgató:
Allaga Tamás
2 Az éghajlati modellszimulációk bizonytalanságainak becslése globális és regionális klímamodellek eredményei alapján
Az éghajlati modellezés többféle bizonytalansággal terhelt, melyek közül a külső kényszer nélkül is fellépő belső változékonyság, a modellek különbözőségeiből adódó bizonytalanság és a jövőbeli emberi tevékenység leírásának bizonytalansága a legjelentősebbek. Ezek egymáshoz viszonyított arányának ismerete elengedhetetlen a jövőre vonatkozó modelleredmények értelmezéséhez. Először a CMIP3 projekt globális modelleredményeinek vizsgálatával meghatározzuk a teljes Földre, Európára és a Kárpát-medencére az egyes bizonytalanságok hozzájárulását a teljes szimulációs bizonytalansághoz. Majd az ENSEMBLES projekt regionális modelleredményeinek felhasználásával végezzük el Európára és a Kárpát-medencére a bizonytalanságok számszerűsítését. A vizsgálatok során elsősorban a hőmérsékletre és csapadékra koncentrálunk.
Témavezető:
Szabó Péter, OMSZ
tel: 346-4797; email: szabo.pmet.hu
Szépszó Gabriella, OMSZ
tel: 346-4627; email:szepszo.gmet.hu
Belső konzulens: Hallgató:
3 Az időjárás hatása egyes krónikus kórképekre
A szakdolgozat célja első lépésben a szakirodalom áttekintése és megismerése, majd az időjárás egészségünkre gyakorolt hatásának vizsgálata, adatbázisok statisztikai elemzése, az eredmények kiértékelése.
A témát MSc szakdolgozónak ajánljuk
Témavezető:
Fülöp Andrea, OMSZ
tel:346-4720; email:fulop.amet.hu
Belső konzulens:
dr. Matyasovszky István
Hallgató:
Farkas Judit
4 A 2013. májusi dunai árvíz előrejelezhetőségének vizsgálata ECMWF ensemble előrejelzések alapján
Az ECMWF ensemble előrejelző rendszere 51 ensemble tagból áll. Az extrém időjárási helyzetek esetében a determinisztikus előrejelzések mellett a valószínűségi (ensemble) előrejelzések használata egyre nagyobb szerepet kap. A determinisztikus és ensemble előrejelzések eltérő térbeli felbontása miatt összetett domborzatú területeken, mint az Alpok a jó minőségű csapadék előrejelzések készítése különösen komoly kihívást jelent. A szakdolgozati munka során betekintést kaphatunk az operatív előrejelzésben kitüntetett szerepet kapott ECMWF ensemble előrejelző rendszerbe. Megismerhetjük az előrejelzések térképes és grafikus megjelenítési módjait, valamint a verifikációs eszköztárát. A munka későbbi fázisában a dunai és tiszai vízgyűjtőket lefedő hidrológiai célú ensemble csapadék kalibrációs eljárás kifejlesztése a célunk, mely révén várhatóan jelentősen javul az operatív árvízi mennyiségi csapadékelőrejelzés.

A téma alkalmas TDK dolgozat és diplomamunka készítésére, alapvető FORTRAN programozási, valamint az angol nyelv ismeret szükséges, UNIX operációs rendszerbeli tapasztalat előny, de ennek hiánya nem kizáró ok. Az érdeklődök az alábbi honlapokon találnak a témakörhöz kapcsolódó információt:

http://www.ecmwf.int; http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/ecmwf
Témavezető:
Ihász István, OMSZ
tel:346-4622; email:ihasz.imet.hu
Belső konzulens:
dr. habil. Barcza Zoltán
Hallgató:
Mátrai Amarilla
5 Katonák környezeti hőterhelésének figyelembe vétele külföldi missziók tervezésénél
Témavezető:
Németh Ákos, OMSZ
Büki Richárd, MH GEOSZ
Belső konzulens:
dr. Pongrácz Rita
Hallgató:
Lupták Dóra
6 Dendroklimatológiai vizsgálatok egy elterjedésének határán fekvő hazai bükkösben
Témavezető:
Dr. Kern Zoltán,
MTA-CSFK Földtani és Geokémiai Intézet
Belső konzulens:
dr. Matyasovszky István
Hallgató:
Garamszegi Balázs
7 A WRF modell érzékenysége a GFS és ECMWF modellek kezdeti feltételire
A WRF modellt különböző globális modell kezdeti feltételekből indítva azt vizsgáljuk, hogy speciális időjárási helyzetekben mi-lyen mértékben változik a modell eredmény, valamint mi az eltérés oka. FORTRAN programozási ismeretek szükségesek.
Témavezető:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Brunner Máté
8 A felszín energiaháztartásának kapcsolata a konvektív csapadékképződéssel
Témavezető:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Göndöcs Júlia
9 A keverési diagram módszer alkalmazhatóságának lehetőségei időjárási előrejelző modell alapján
Témavezető:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Kuntár Roland
10 Sekély termikus konvekció elemzése vitorlázó-repülőgépes mérések alapján
Témavezető:
Gyöngyösi András Zénó
Belső konzulens:
dr. habil. Ács Ferenc
Hallgató:
Szabó Andor
11 A surrogate data módszer éghajlati idősorok nemlinearitásának detektálására
Témavezető:
dr. Matyasovszky István
Hallgató:
Kristóf Erzsébet
12 Éghajlati idősorok beágyazási dimenziójának becslése
Témavezető:
dr. Matyasovszky István
Hallgató:
13 A légköri szennyezőanyagok terjedésének modellezése (WRF-Chem) Budapestre
Témavezetők:
dr. habil. Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám, doktorandusz
dr. Lagzi István László
Hallgató:
Kovács Attila
14 Az arktikus krioszféra elemzése műholdas adatok felhasználásával
Témavezető:
dr. Pongrácz Rita
Hallgató:
15 Az új RCP szcenáriókkal készült Közép-Európára (Kárpát-medencére) vonatkozó hőmérsékleti GCM-outputok feldolgozása
Témavezető:
dr. Pongrácz Rita
Hallgató:
Csorvási Anett
16 A nukleációs helyzetek meteorológiai hátterének statisztikai vizsgálata
Témavezető:
Dr. Salma Imre, ELTE Kémiai Intézet
Belső konzulens:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
Kelemen Tibor
17 Naperőművek termelési adatainak statisztikai elemzése és lehetséges előrejelzése numerikus modellszámítások alapján
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
Molnár Csilla
18 Légköri nedvesség forrásrégiójának meghatározása trajektória elemzéssel valamint csapadékminták oxigén- és hidrogén-izotópos vizsgálata alapján
Témavezető:
Dr. Czuppon György,
MTA-CSFK Földtani és Geokémiai Intézet
Dr. Haszpra László, OMSZ
Belső konzulens:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
Bottyán Emese
19 Tavak energiaháztartása
A feladat a FLAKE modellre, balatoni és fertő tavi mérésekre továbbá numerikus modellszámításokra alapozva a felszín energia-mérleg komponenseinek számítása.
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
20 WRF CMAQ modellrendszer alkalmazása a nyomanyag koncentrációk regionális modellezésére
A cél a skálafüggő terjedési modell megismerése és összekapcsolása a WRF modellel, s az ózon koncentráció számító programrész megértése és futtatása Magyarországra. Az előrejelzett koncentrációk összehasonlítása bugaci mérésekkel.
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás,
Lázár Dóra, PhD hallgató
Hallgató:
21 A 2013-as szegedi PHR mérési expedíció adatfeldolgozása, és a 2015-ös mérési program adatfeldolgozási hátterének kialakítása
Egy most befejeződött TÁMOP pályázat keretében végeztünk határréteg méréseket Szegeden 2013 novemberében és decemberében. A feladat az adatbázis kiértékelésében való részvétel (2014 őszéig) és a 2015-ös nemzetközi mérési expedíció adatfeldolgozási rendszerének kialakításában való részvétel (WindProfiler, SODAR és Radiomérter adatok feldolgozása, UAV mérések).

Elvárás: jó matematikai, fizikai alap, programozási ismeretek, terepi mérések iránti érdeklődés,
a munka elkezdése 2014. májusában
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
22 Javaslatok UAV (pilóta nélküli repülő eszközök) komplex meteorológiai kiszolgáló rendszerének kialakítására.
Témavezető:
dr. Wantuch Ferenc,
Nemzeti Közlekedési Hatóság
email: wantuch.fgmail.com
Belső konzulens: Hallgató:
23 Nagy felbontású numerikus alapparaméter előrejelzési feladatok vizsgálata Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren
A jól skálázható WRF numerikus modell lehetővé teszi, hogy rendkívül nagy felbontáson, akár néhány száz méteres rácstávolsággal végezzünk numerikus modellezést egy kisebb területre vonatkozóan. Ehhez azonban nélkülözhetetlen, hogy a vizsgált területről ugyanilyen felbontásban rendelkezésre álljanak felszínborítottsági, talajtextúra, valamint domborzati adatbázisok. Ezek elkészítése után indulhat a vizsgálat, amely során esettanulmányokban tekintenénk át az előrejelzett alapparaméterek pontosságát az új adatbázisok, valamint a modellrendszer nagy felbontású szimulációkra alkalmas sémáinak függvényében.
Témavezető:
Kardos Péter, HungaroControl
email:peter.kardoshungarocontrol.hu
Belső konzulens:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Szűcs Krisztina
24 NWP outputokra épülő automatikus repülőtéri TAF generáló rendszer kidolgozásának lehetőségei.
Témavezető:
dr. Wantuch Ferenc
Nemzeti Közlekedési Hatóság
email: wantuch.fgmail.com
Belső konzulens:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
Szobonya Nikoletta
25 Az analógiás előrejelzési módszerek vizsgálata és alkalmazásuk lehetőségei a repülésmeteorológiai nowcasting feladatok ellátásában Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren
A repülőtéren 2004 óta rendelkezésre álló nagy idő- és térbeli felbontással bíró levegőkörnyezeti paraméterek adatbázisa alapján elvi lehetőség van analógiás előrejelzési módszertan kidolgozására. Megfelelő metrika kialakításával értelmezhető két időjárási állapot (idő) közelsége, hasonlósága. A feltevés szerint két hasonló helyzet, hasonló előzmények után hasonló folytatást eredményez, ha ultrarövid-távon, azaz 2 órán belüli időtávon vizsgálódunk. A vizsgálatok elsősorban a repülésmeteorológiában kulcsfontosságú, de rendkívül nehezen előrejelezhető paraméterek: a látástávolság, felhőalap, valamint a ködképződési illetve feloszlási folyamatok feltérképezésére, illetve ezen módszerek előrejelzési gyakorlatban való alkalmazhatóságára terjednek ki.
Témavezető:
Kardos Péter, HungaroControl
email:peter.kardoshungarocontrol.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
Országh Ferenc
26 Időjárási előrejelzések és riasztások értelmezése, fogalmi rendszere és megjelenése a mindennapi életben
Témavezető:
Buránszkiné Sallai Márta
OMSZ
Belső konzulens:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
Petróczky Henrietta
27 Magyarország éghajlata a XX. században Prentice alapján
Témavezető:
dr. habil. Ács Ferenc
Hallgató:
Szabó László