Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)

Szakdolgozat (BSc) és diplomamunka (MSc) témajavaslatok 2016


FONTOS! BSc-seknek!
FONTOS! MSc-seknek!
BSc
1 Kategorikus és valószínűségi csapadék halmazállapot típus előrejelzések összehasonlító vizsgálata
A mai modern számszerű előrejelzések számára is az egyik legnagyobb kihívás a csapadék halmazállapotának meghatározása. Az ECMWF-beli fejlesztések nyomán a 2015. májusában befejezett nagyfelbontású determinisztikus és ensemble modell már tartalmazza a csapadék halmazállapot típusára vonatkozó előrejelzést is. 2016. márciusában e modellek horizontális felbontása a duplájára növekszik, így a finomabb modell a domborzat figyelembevételével várhatóan a csapadék halmazállapot típus előrejelzés beválása tovább javul. A munka során célul tűzzük ki a csapadék halmazállapot és más meteorológiai paraméterek kölcsönhatásának tanulmányozását. Megvizsgáljuk, hogy milyen többletet adhat az ensemble előrejelzések használata a nagyfelbontású determinisztikus előrejelzésekhez képest.

A téma alkalmas TDK munka és diplomamunka készítésére, alapvető FORTRAN programozási, valamint az angol nyelv ismerete szükséges, UNIX operációs rendszerbeli tapasztalat előny, de ennek hiánya nem kizáró ok. Az érdeklődők az alábbi honlapon találnak a témakörhöz kapcsolódó információt:

http://www.ecmwf.int
http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/ecmwf/
http://www.ecmwf.int/en/about/news-centre/media-resources
Forbes et al., 2014; Towards predicting high-impact freezingrain events, ECMWF Newsletter, 14, 15-21.
Témavezető:
Ihász István, OMSZ
tel: 346-4622; email:ihasz.imet.hu
Belső konzulens:
dr. habil. Barcza Zoltán
Hallgató:
2 Az időjárás szerepe az élelmiszer-eredetű megbetegedésekben
Külső környezeti-tényezők - így a meteorológiai viszonyok is – egyaránt befolyásolják a kórokozó mikroorganizmusok tulajdonságait, valamint a gazdaszervezet kitettségét. A szakirodalmi adatok alapján tudjuk, hogy az időjárás számottevően meghatározza az élelmiszerrel közvetített megbetegedések veszélyét, előfordulásának mértékét. Nyilván való, hogy a környezeti hőmérséklet kismértékű növekedése is jelentősen fokozza az élelmiszerek mikrobiológiai szennyezettségét. A pontos kapcsolat feltárásához további vizsgálatok szükségesek. Kérdés továbbá, hogy más meteorológiai folyamatok (pl. páratartalom) befolyásolják-e ezt a folyamatot.

A téma kidolgozása során az élelmiszer-eredetű megbetegedésekre vonatkozó járványügyi adatok és meteorológiai tényezők statisztikai elemzése történik, így magabiztos Excel tudás szükséges
Témavezető:
Németh Ákos, OMSZ
tel: 346-4780; email:nemeth.amet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
3 Klimatikus gyógyhelyek éghajlata – összehasonlító elemzés néhány kárpát-medencei példán
A klímaterápiával kapcsolatban alapvető elvárás, hogy pusztán a klíma hatására bizonyos betegségekben szenvedők meggyógyuljanak, de legalább is egyes panaszaik enyhüljenek. Ennek három alappillére: pihenés, természetes környezet jótékony hatása és kedvező éghajlat. Két eltérő hatás-mechanizmussal rendelkező gyógyklíma –típust különítünk el. A kímélő klíma lényege, hogy a szervezetet a környezeti (és más) stressztől mentesítjük, így segítve elő a gyógyulást. Ezzel szemben az ingerklíma lényege, hogy a szervezetet erős stressznek tesszük ki, ami kedvező adaptációs folyamatokat indít el, így fejti ki kedvező hatását. Természetesen a különböző gyógyklíma-típusok más-más betegségek esetén hatásosak. A téma kidolgozása során a CARPATCLIM adatbázis felhasználásával hazai és határon túli klimatikus gyógyhelyek éghajlatát vizsgáljuk a humánbiológia eszköztárát felhasználva.
Témavezető:
Németh Ákos, OMSZ
tel: 346-4780; email:nemeth.amet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
Förhécz Adrienn
4 Turisztikai klimatológiai kutatások egy kiválasztott turisztikai régióban
A turizmus nemzetgazdasági szempontból kiemelt ágazat, a hazai GDP-ben nagy súllyal szerepel. A turizmus és az időjárás, illetve az éghajlat kapcsolata egy viszonylag jól kutatott terület. A fenntartható turizmusfejlesztés egyik alapeleme, hogy az egyes turisztikai régiók klímapotenciáljával tisztában legyünk, tudjuk, hogy az egyes tevékenységek éghajlati feltételei megvannak-e. Legalább ennyire fontos, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy a klímaváltozás hogyan befolyásolja az egyes turisztikai régiók lehetőségeit. Egyes tevékenységek éghajlati feltételei kedvezőbbek lesznek, míg mások nem. A szakdolgozat célja, hogy a rendelkezésre álló éghajlati adatbázisok (pl. OMSZ, CARPATCLIM, NATéR) felhasználásával egy kiválasztott turisztikai régió klímapotenciálját felmérve megvizsgáljuk az egyes tevékenységek éghajlati feltételeinek múltbéli és lehetőség szerint a jövőbeli változásait.
Témavezető:
Németh Ákos, OMSZ
tel: 346-4780; email:nemeth.amet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
5 Az ónos eső kialakulásának mikrofizikai feltételei
Az ónos eső kialakulásának szükséges feltétele a szilárd halmazállapotú csapadékelemek teljes megolvadása a felszín felett elhelyezkedő pozitív hőmérsékletű tartományban. A téma irodalmának áttekintésén túl azt kell megvizsgálni, hogy az olvadás sebessége hogyan függ a környezeti feltételektől (hőmérséklet, páratartalom) továbbá a jégrészecskék alakjától és méretétől. Közelítő becslést adunk arra vonatkozólag, hogy a környezeti feltételektől és a jégrészecskék alakjától függően milyen vastagnak kell lennie az inverziós rétegnek az ónos eső kialakulásához.
Témavezető:
Dr. Geresdi István, PTE
email:geresdigamma.ttk.pte.hu
Belső konzulens:
dr.habil. Ács Ferenc
Hallgató:
Balogh Adrienn Judit
6 Évszakos előrejelzések módszertana
Szakirodalmi feldolgozás, a szakterület bemutatása, aktuális problémák, tudományos kérdések számbavétele.
Témavezető:
dr. Pieczka Ildikó

Hallgató:
7 Bolygólégkörök összehasonlító vizsgálata
Milyen hasonlóságok és különbségek vannak a Naprendszer bolygó-légköreinek összetételében, vertikális szerkezetében. Hogyan jellemezhetjük az ott kialakuló légköri folyamatokat? Milyen dinamikai sajátosságaik vannak? Milyen földi analógiákat találhatunk? Mit tudunk az exobolygók légköréről. Az érdeklődő hallgatók számára ajánljuk a Naprendszerről szóló kisatlasz sorozat átolvasását.
(http://planetologia.elte.hu/1cikkek.phtml?cim=kisatlasz.html)
Témavezető:
dr. Bérczi Szaniszló
email:bercziszanicaesar.elte.hu
Belső konzulens
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
8 Különböző szélességek érdekes meteorológiai folyamatainak leírása
A szakdolgozat célja, egy kiválasztott trópusi-szubtrópusi jelenségkör (pl. Indiai monszun, dél-ázsiai monszun, Hadley-cirkuláció, ENSO jelenségkör), bemutatása, vagy az Arktisz és az Antarktisz időjárási és éghajlati sajátosságainak áttekintése, de kérdés lehet az európai monszun fogalom kialakulása és fejlődése is. Az adott témakörben rendelkezésre álló hazai és nemzetközi szakirodalom átte-kintése után a feladat a kiválasztott folyamat(ok) konceptuális modelljének a bemutatása, illetve önálló feldolgozások készítése ég-hajlati adatbázisok, illetve numerikus időjárási modellszámítások alapján (pl. WRF modellre alapozott esettanulmányok).
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás

Hallgató:
9 Mikrometeorológia mérési programok adatfeldolgozása
Választható témakörök:
- Mérési program a száraz Andokban 5800 m-en. Hosszú hőmérsékleti és relatív nedvességi idősorok elemzése, felszíni energiaháztartási mérések.
- Mikroklíma mérések a Gellért fürdő alatti barlangban.
- Meteorológiai és levegőkörnyezeti mérések 2015 telén Szegeden és Budapesten.
- A 2015-ös szegedi PHR mérési expedíció adatfeldolgozása
- A PABL-2015 (Pannon Atmospheric Boundary Layer-2015) nemzetközi mérési expedíció 2015. július első felében került megrendezésre Szegeden. Az adatfeldolgozás folyamatban van A feladat a WindProfiler, SODAR és Radiomérter adatok egységes adatbázisba rendezése és feldolgozása.

Elvárás: jó matematikai, fizikai alap, programozási ismeretek, terepi mérések iránti érdeklődés, a munka elkezdése 2016. nyarán
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás

Hallgató:
10 A Szarvasi Agrometeorológiai Obszervatórium toronymérési adatainak történeti feldolgozása
Az 1980-as évektől a 2000-es évekig folytak Szarvason szél- hőmérséklet- és nedvesség mérések a 30 m-es mérőtorony 5 szintjén. A feladat a korabeli adatbázis bemutatása, kegy kiválasztott időszak (pl. egy év) adatfeldolgozása. Az adatbázis kialakításában Nagy Zoltán (OMSZ) lesz a témakört választó hallgató segítségére.

Elvárás: programozási ismeretek, érdeklődés az adatbázisépítés iránt, a munka elkezdése 2016. nyarán.
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás

Hallgató:
11 Az NAIK ERTI Püspökladányi Állomás korabeli méréseinek adatbázisba rendezése és éghajlati feldolgozása
A NAIK ERTI Püspökladányi Állomásán (http://www.erti.hu/hu/arborétumok/püspökladány) az 1980-as évektől az 1990-es évek elejéig vannak rendszeres, még nem feldolgozott, meteorológiai észlelési adatok. A feladat ezek egységes adatbázisba rendezése, összekapcsolása a már meglévő további adatokkal, majd a mérőhely alapvető klimatológiai sajátosságainak bemutatása, különös te-kintettel az erdészeti vonatkozásokra
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás

Hallgató:
12 Vulkáni hamufelhők légköri terjedésének vizsgálata
A modellezési lehetőségek áttekintése légkörben zajló szennyeződésterjedési folyamatok esetén, különös tekintettel a lagrange-i típusú modellekre. Múltbeli vulkánikitörésekből származó hamufelhők terjedésének szimulációja, mérési eredményekkel való összehasonlítása. A szimulációk jóságának vizsgálata az időjárási helyzet függvényében.
Témavezető:
dr. Haszpra Tímea
Belső konzulens:
Dr. Tasnádi Péter
Hallgató:
Major Ágnes
13 Az UV sugárzás magyarországi eloszlásának vizsgálata és a népesség UV sugárzással kapcsolatos tájékozottságának feltérképezése
Témavezetők:
Fülöp Andrea, OMSZ
Tóth Zoltán, OMSZ
Belső konzulens:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Dávid Réka Ágnes
14 Mediterrán ciklonok szinoptikus klimatológiai vizsgálata
Témavezetők:
Soósné dr. Dezső Zsuzsanna
Leelőssy Ádám
Hallgató:
Felföldi Anita
15 WRF modell szimuláció összevetése a 2016-os magyar Atacama-expedíció méréseivel
Témavezető:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Berényi Alexandra
16 A WRF modell előkészítése regionális klimatológiai vizsgálatokhoz
Témavezető:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Varga Ákos
MSc
1 A csapadék halmazállapot típusvalószínűségének becslése ECMWF ensemble előrejelzés alapján
A mai modern számszerű előrejelzések számára is az egyik legnagyobb kihívás a csapadék halmazállapotának meghatározása. Az ECMWF-beli fejlesztések nyomán a 2015. májusában befejezett nagyfelbontású determinisztikus és ensemble modell már tartalmazza a csapadék halmazállapot típusára vonatkozó előrejelzést is. 2016. márciusában e modellek horizontális felbontása a duplájára növekszik, így a finomabb modell a domborzat figyelembevételével várhatóan a csapadék halmazállapot típus előrejelzés beválása tovább javul. A munka során célul tűzzük ki a csapadék halmazállapot és más meteorológiai paraméterek kölcsönhatásának tanulmányozását. Megvizsgáljuk, hogy milyen többletet adhat az ensemble előrejelzések használata a nagyfelbontású determinisztikus előrejelzésekhez képest. A téma alkalmas TDK munka és diplomamunka készítésére, alapvető FORTRAN programozási, valamint az angol nyelv ismerete szükséges, UNIX operációs rendszerbeli tapasztalat előny, de ennek hiánya nem kizáró ok. Az érdeklődők az alábbi honlapon találnak a témakörhöz kapcsolódó információt:

http://www.ecmwf.int
http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/ecmwf/
http://www.ecmwf.int/en/about/news-centre/media-resources
Forbes et al., 2014; Towards predicting high-impact freezingrain events, ECMWF Newsletter, 14, 15-21.
Témavezető:
Ihász István, OMSZ
tel: 346-4622 email:ihasz.imet.hu
Belső konzulens:
dr. habil. Barcza Zoltán
Hallgató:
2 Meteorológiai veszélyjelzési kategóriák optimális kialakítása a mérések, megfigyelések, káresemények, társadalmi hatások tükrében
Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség káreseményekre fókuszáló vizsgálatok folytatása.
Témavezető:
Kolláth Kornél, OMSZ
tel: 346-4788; email:kollath.kmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
Baár Péter
3 Magyarországon alkalmazott halmazállapot előrejelző módszerek bemutatása és kiértékelése
Témavezető:
Babolcsai György, OMSZ
tel: 346-4600;
email:babolcsai.gymet.hu
Fövényi Attila, OMSZ
tel: 346-4600; email:fovenyi.amet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
Góth Roland
4 Turisztikai klimatológiai kutatások egy kiválasztott turisztikai régióban
A turizmus nemzetgazdasági szempontból kiemelt ágazat, a hazai GDP-ben nagy súllyal szerepel. A turizmus és az időjárás, illetve az éghajlat kapcsolata egy viszonylag jól kutatott terület. A fenntartható turizmusfejlesztés egyik alapeleme, hogy az egyes turisztikai régiók klímapotenciáljával tisztában legyünk, tudjuk, hogy az egyes tevékenységek éghajlati feltételei megvannak-e. Legalább ennyire fontos, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy a klímaváltozás hogyan befolyásolja az egyes turisztikai régiók lehetőségeit. Egyes tevékenységek éghajlati feltételei kedvezőbbek lesznek, míg mások nem. A szakdolgozat célja, hogy a rendelkezésre álló éghajlati adatbázisok (pl. OMSZ, CARPATCLIM, NATéR) felhasználásával egy kiválasztott turisztikai régió klímapotenciálját felmérve megvizsgáljuk az egyes tevékenységek éghajlati feltételeinek múltbéli és lehetőség szerint a jövőbeli változásait.
Témavezető:
Németh Ákos, OMSZ
tel: 346-4780; email:nemeth.amet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
5 Cseppspektrum mérő vizuális megfigyelési adatainak vizsgálata, fejlesztési lehetőségek feltárása
A cseppspektrum mérőhálózat a csapadékmennyiség mérése mellett különféle vizuális megfigyelésből származó adatot is származtat, pl. jelenidő kódok, látástávolság. A dolgozat ezen adatokat vizsgálja és veti össze a vizuális megfigyelésekkel, mérési adatokkal (jelenidő szenzor, hóvastagság mérő). Képet kapunk az adatok minőségét/megbízhatóságát illetően. A vizuális megfigyelési adatok minőségét a szakdolgozó tovább növeli. Ehhez új eljárásokat dolgoz ki, melyek a nyers spektrumokat használják fel.
Témavezető:
Sebők István, OMSZ
tel: 0620-4578763; email:sebok.imet.hu
Belső konzulens:
dr. habil. Ács Ferenc
Hallgató:
Kovács Dorottya
6 Radarproduktumok reflektivitás értékeinek minőségi javítási domborzati kitakarás figyelembevételével
A dolgozat célja egy eljárás kidolgozása és beépítés az operatív radarproduktumok előállításának folyamatába, amely az antennakarakterisztikát figyelembe véve kiszámolja, hogy egy sugárnyaláb beleütközik-e valamilyen domborzati akadályba. Ha domborzati kitakarás részleges, akkor a kitakarás mértékének függvényében az eredeti reflektivitás értékek módosításra kerülnek, így a domborzat által részlegesen kitakart területeken bizonyos mértékig javíthatóak lennének a reflektivitás értékek.
Témavezető:
Steib Roland, OMSZ
tel: 346-4802; email:steib.rmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
7 Az olvadási rétegek detektálása csapadékban felhőalapmérők visszaszóródási adatsoraiból
Csapadékban a szilárdból folyékony halmazállapotba történő átmenetkor a csapadékelemeken történő szóródás karakterisztikája a radarok esetében megfigyelhető „brightband”-hez hasonlóan a LIDAR elven működő felhőalapmérők által használt 1000nm körüli hullámhosszon is jelentősen módosul, azonban ez esetben a kifényesedés helyett a visszaszóródási idősorokon egy jól kivehető sötét sáv, ún. „darkband” jelenik meg. Ezen réteg vastagsága relatíve kicsi (~50m) így pontos detektálásával a 0°C-os izoterma magassága valós időben is jól meghatározható, ami hasznos eszköz lehet mind a repülésmeteorológiában mint az ultrarövid távú előrejelzések készítésénél. A feladat ezen rétegek detektálási algoritmusának kifejlesztése, a kapott értékek összehasonlítása rádiószondás felszállási és előrejelzési adatokkal.
Témavezető:
Szabó Zoltán Attila, OMSZ
tel: 346-4891; email:szabo.zamet.hu
Belső konzulens:
dr.habil. Mészáros Róbert
Hallgató:
Mester Máté Attila
8 Az AROME modell validációja és fejlesztése a planetáris határrétegben komplex mérési kampány adatainak felhasználásával
Az AROME nagyfelbontású, nem-hidrosztatikus időjárás-előrejelző modellt 2010 óta alkalmazzuk operatívan az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. A modell előrejelzéseit rendszeresen verifikáljuk standard meteorológiai mérések felhasználásával (synop, rádiószonda), azonban viszonylag kevés lehetőség nyílik arra, hogy részletesebben megvizsgáljuk a modell működését a planetáris határrétegben. Ennek oka elsősorban a planetáris határrétegre vonatkozó mérések (felszíni fluxusok, fluxusprofilok, talajnedvesség) hiánya. Az elmúlt években az ELTE munkatársai több ilyen mérési kampányt is folytattak Szegeden, az MSc munka ezen adatok felhasználását tűzi ki célul az AROME modell fejlesztésében. A munka első részében több hónapos egybefüggő időszakon, valamint kiválasztott esettanulmányokon határozzuk meg a modell tipikus hibáit. Ezt követi – az eredményektől függően – a modell különböző fizikai parametrizációs csomagjainak (turbulencia, mikrofizika, sugárzás) hangolása, annak érdekében, hogy az AROME határrétegre vonatkozó előrejelzéseit tovább javítsuk.

A munkánál előnyt jelent a Linux operációs rendszer, valamint a FORTRAN programozási nyelv ismerete.
Témavezető:
dr. Szintai Balázs, OMSZ
tel: 346-4705; email:szintai.bmet.hu
Belső konzulens:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
9 Látástávolság ultrarövid távú előrejelzése neurális hálózatok segítségével a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren
Témavezető:
Kardos Péter, HungaroControl
Belső konzulens:
dr. Pongrácz Rita
Hallgató:
Fricke Cathy
10 Az éjszakai stabil réteg magasságának vizsgálata toronymérés alapján
Témavezető:
dr. habil. Barcza Zoltán

Hallgató:
Szabó Beáta
11 Gyepek fenológiai ciklusának vizsgálata
Témavezető:
dr. habil. Barcza Zoltán

Hallgató:
12 A WRF modellre alapozott napenergia termelési valószínőségi előrejelzések fejlesztése
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás

Hallgató:
13 A WRF-CMAQ-SMOKE modellrendszer futtatása, a bemenő emisszió adatbázis fejlesztése és a modell érzéskenységi vizsgálata-inak elvégzése háromszoros beágyazott rácson Magyarország térségére
A cél az ELTE ATLASZ szuperszámítógépes rendszerében futó modell szerkezetének megértése, a különböző nyomanyag emissziós adatbázisok beépítése a modellrendszerbe. Modell érzékenységi vizsgálatok (alkalmazott kémiai reakciósorok, felszini emissziós értékek, integrálási idő válastása, stb.) elvégzése, napi nyomanyag előrejelzések készítése.

Elvárások: számítógépes ismeretek, adatbázisépítés, problémamaegoldó készség, szorgalom.
Témavezető:
Lázár Dóra
dr. habil. Weidinger Tamás

Hallgató:
Kordás Nóra
14 Párolgásbecslő módszerek összehasonlító vizsgálata a Balatonra, a Kisbalatonra és a Fertőre
Kölönböző bonyolultságú párolgásbecslő formulák áttekintése, összehasonlító és érzékenységi vizsgálata. A Balatonra és a Kisbalatonra alkalmazott számítási eljárások megismerése, érzékenységi vizsgálata. A numerikus modellproduktumok allkalmazási lehetőségei a párolgásszámításban.
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás

Hallgató:
15 Energia-háztartáson alapuló modell adaptálása Budapestre
Témavezetők:
dr. Pongrácz Rita
Soósné dr. Dezső Zsuzsanna
Dr. Bartholy Judit

Hallgató:
Dian Csenge
16 A sekélyfolyadék-egyenletekre alkalmazott Magnus-módszer elméleti és számítógépes vizsgálata
Témavezetők:
dr. Csomós Petra
dr. Havasi Ágnes
ELTE Alkalmazott Analízis és
Számításmatematikai Tanszék
Belső konzulens
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Farkas Rita
17 A csapadékizotóp-összetétel kialakulásában meghatározó folyamatok becslése a WRF modell segítségével
Témavezető:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Simon Gergő
18 Lagrange-i radar cella trajektóriák vizsgálata Budapest térségében
Témavezetők:
Mona Tamás
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Szilágyi Eszter
19 Érzékenységvizsgálat a Kárpát-medencére a RegCM4.5 regionális klímamodellel
Témavezető:
dr. Pieczka Ildikó
Hallgató:
Kalmár Tímea
20 Hegyvidéki sport és turizmus a változó klímában
Témavezetők:
dr. Pieczka Ildikó
Soósné dr. Dezső Zsuzsanna
Hallgató:
Bata Judit
21 A TRACE3D módszer alkalmazása instabilitási vonalak vizsgálatára
Témavezetők:
Mona Tamás
dr. habil. Ács Ferenc
Hallgató:
Megyeri Otília
22 A Kárpát-medencét érintő viharciklonok szinoptikus elemzése
Témavezető:
Soósné dr. Dezső Zsuzsanna
Hallgató:
Tóth Barbara
23 Légköri szennyezőanyagok keveredése városi környezetben
Témavezetők:
Leelőssy Ádám
dr. habil. Mészáros Róbert
Hallgató:
Molnár Anna
24 A keveredési réteg magasságának meghatározása, valamint ultrarövid-távú felhőzet előrejelzés lehetőségének vizsgálata felhőalap-mérők visszaszóródási idősoraiból
Témavezető:
Szabó Zoltán Attila, OMSZ
Belső konzulens:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
Tímár Ágnes