Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)

Szakdolgozat (BSc) és diplomamunka (MSc) témajavaslatok 2017


FONTOS! BSc-seknek!
FONTOS! MSc-seknek!
Tanszéki dolgozók kutatási területei
BSc
1 A légköri megfigyelések és a numerikus előrejelzés optimális kombinációja azaz adatasszimilációs rendszerek diagnosztikai vizsgálata
Hogyan vesszük figyelembe a méréseket az időjárás előrejelzésekben? Mennyire támaszkodhatunk az egyes légköri információkra és mi lesz az előrejelzéssel ha valamelyik megfigyelés rossz? Ehhez hasonló kérdésekre kereshet válaszokat a BSc-s hallgató, aki megismerkedik az OMSZ-nél folyó adatasszimiláció és a numerikus előrejelzés témakörével, majd pedig betekintést kaphat egy komplex rendszer diagnosztikai elemzésébe és kihívásaiba is. Ehhez az érdeklődés mellett, alapszintű programozási és angol nyelvi ismeretek szükségesek. A BSc téma alkalmas TDK vagy diplomamunka készítésére és számos irányban tovább is fejleszthető.

Az OMSZ-nél futtatott adatasszimilációs rendszerek valós időben készítenek a légkör aktuális állapotára becslést (más szóval analízist), amely a korábbi numerikus előrejelzések és légköri megfigyelések kombinációjaként áll elő. Az analízis és az egyes légkörröl szerzett információk (megfigyelések és előrejelzések) minősége felügyeletet (monitoring-ot) igényel, amely biztosítja, hogy az információk megfelelő mértékben (súllyal) járuljanak hozzá az analízishez. Célunk az adatasszimilációs rendszer megismertetésén túl, hogy az egyes diagnosztikákból következtetni tudjunk a rendszer teljesítményére és felülvizsgáljuk az egyes megfigyeléseket.
Témavezető:
Mile Máté, OMSZ
tel: 346-4770; email:mile.mmet.hu
Belső konzulens:

Hallgató:
2 Klimatikus gyógyhelyek éghajlata – összehasonlító elemzés néhány Kárpát-medencei példán
A klímaterápiával kapcsolatban alapvető elvárás, hogy a pusztán a klíma hatására bizonyos betegségben szenvedők meggyógyuljanak, de legalábbis egyes panaszaik enyhüljenek. Ennek három alappillére: a pihenés, a természetes környezet jótékony hatása és a kedvező éghajlat. Két eltérő hatásmechanizmussal rendelkező gyógyklíma-típust különítünk el. A kímélő klíma lényege, hogy a szervezetet a környezeti (és más) stressztől mentesítjük, így segítve elő a gyógyulást. Ezzel szemben az ingerklíma lényege, hogy a szervezetet erős stressznek tesszük ki, ami kedvező adaptációs folyamatokat indít el, és így fejti ki kedvező hatását. Természetesen a különböző gyógyklíma-típusok más-más betegségek esetén hatásosak. A téma kidolgozása során elsősorban a CARPATCLIM adatbázis felhasználásával hazai és határon túli klimatikus gyógyhelyek éghajlatát vizsgáljuk a humán bioklimatológia eszköztárát felhasználva.
Témavezető:
Németh Ákos, OMSZ
tel: 346-4780; email:nemeth.amet.hu
Belső konzulens:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Förhécz Adrienn
3 Kiterjedt erdőtüzek oltásához szükséges speciális meteorológiai adatcsomag tartalmának összeállítása
Az erdőtüzek, és kiemelten a kiterjedt erdőtüzek oltásánál elengedhetetlen az érintett térség meteorológiai viszonyainak ismerete. Ez határozza meg ugyanis a tűz terjedését, a tűz dinamikus jellemzőit. Ezért a helyi időjárási viszonyok mérése, valamint az időjárás változásának ismerete feltétlenül szükséges az oltási taktika megválasztása, valamint az oltásban résztvevő egységek biztonsága miatt. A szakdolgozat célja egy olyan adatcsomag összeállítása és lehetőség szerinti tesztelése, mely hatékonyan segítheti az oltási művelet irányítását, az emberi erőforrások és az eszközök optimális felhasználását. Az adatcsomag egy része a helyben mérendő meteorológiai paramétereket tartalmazza, másik része speciális előrejelzési produktum készítését jelenti. Távlati cél, hogy a kidolgozott adatcsomag a BM OKF részéről operatívan bevezetésre kerüljön.
Témavezető:
Németh Ákos, OMSZ
tel: 346-4780; email:nemeth.amet.hu
dr. Nagy Dániel, Debreceni Péter
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
Belső konzulens:
Hallgató:
4 Turisztikai klimatológiai kutatások egy kiválasztott turisztikai régióban
A turizmus nemzetgazdasági szempontból kiemelt ágazat, a hazai GDP-ben nagy súllyal szerepel. A turizmus és az időjárás, illetve az éghajlat kapcsolata egy viszonylag jól kutatott terület. A fenntartható turizmusfejlesztés egyik alapeleme, hogy az egyes turisztikai régiók klímapotenciáljával tisztában legyünk, tudjuk, hogy az egyes tevékenységek éghajlati feltételei megvannak-e. Legalább ennyire fontos, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy a klímaváltozás hogyan befolyásolja az egyes turisztikai régiók lehetőségeit. Egyes tevékenységek éghajlati feltételei kedvezőbbek lesznek, míg mások nem. A szakdolgozat célja, hogy a rendelkezésre álló éghajlati adatbázisok (pl. OMSZ, CARPATCLIM, NATéR) felhasználásával egy kiválasztott turisztikai régió klímapotenciálját felmérve megvizsgáljuk az egyes tevékenységek éghajlati feltételeinek múltbéli és lehetőség szerint a jövőbeli változásait.
Témavezető:
Németh Ákos, OMSZ
tel: 346-4780; email:nemeth.amet.hu
Belső konzulens:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Tóth Péter József
5 Egy időjárás alapú erdőtűz-veszélyességi index (FWI) adaptálása magyarországi viszonyokra
Az erdő- és vegetációtüzek megelőzésében fontos szerep jut a különböző tűzkockázati indexeknek. Az egyik legismertebb és legelterjedtebb ilyen index a kanadai Tűz Időjárási Index (FWI). Az Európai Unió 2003 óta működteti az Európai Erdőtűz Információs Rendszert (EFFIS), mely operatívan alkalmazza az FWI-t, mint tűzkockázati indexet. Hazánkban a tűzgyújtási tilalom elrendelése – a 2009. évi XXXVII. törvény értelmében – tűz időjárási index értékéhez köthető. Ez azonban csak elvi lehetőség.
A hazai alkalmazást nehezíti, hogy az EFFIS-ben közzétett FWI adatbázis vízszintes felbontása rossz, így csak korlátozott mértékben képes segíteni a tűzmegelőzéssel foglalkozók munkáját. A magyarországi operatív alkalmazás előfeltétele, hogy az FWI-t a hazai viszonyokhoz igazítsuk, valamint a térbeli felbontást megfelelő mértékben finomítsuk.
Témavezető:
Németh Ákos, OMSZ
tel: 346-4780; email:nemeth.amet.hu
dr. Nagy Dániel, Debreceni Péter
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
Belső konzulens:
Hallgató:
6 A metán légköri koncentrációjának alakulása Magyarország felett
Szakirodalomi feldolgozás: A légköri metán természetes és antropogén forrásai, légköri átalakulásai, kikerülése a légkörből, szerepe a légköri folyamatokban, légköri mennyiségének globális tendenciái.
Adatfeldolgozás: a metán-koncentráció hosszú távú trendjének, évszakos és napi változásainak elemzése a magyarországi mérések alapján.
Előfeltételek:
- legalább olvasási szintű angolnyelv-tudás a szakirodalom értő feldolgozásához ,
- valamely számítógépes programnyelv alapos ismerete a nagymennyiségű adat több szempont szerinti hatékony feldolgozásához.

A méréstechnikai érdeklődés további előnyt jelent.
Témavezető:
Dr. Haszpra László, OMSZ
tel: 346-4816; email:haszpra.lmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
7 A légköri visszasugárzás
Témavezető:
dr. habil. Ács Ferenc
Hallgató:
Gulyás Márk
8 A Kárpát-medence térségének humán bioklimatológiai vizsgálatára
Az emberi test energia-egyenlege alapján származtatható az ún. egyensúlyi sugárzás-konvektív hőmérséklet. E hőmérséklet dimenzióval rendelkező index, paraméter a környezet emberi testre gyakorolt hőterhelését jellemzi, mint olyan nem tartalmaz semmilyen, emberi testet jellemző élettani mutatót. Az emberi testet jellemző fizikai paraméterek közül csupán két paramétert használ: a bőrfelszín abszorpciós együtthatóját, ami jó közelítéssel egynek vehető és az emberi test átlagos átmérőjét, ha azt hengerként közelítjük. Ezen tulajdonságai miatt klímaindexként is használható, amit e tanulmányban mi is megteszünk. E tanulmány célja ezen index területi és időbeli változásainak vizsgálata Kárpát-medence térségében. Ezzel egy emberi-központú éghajlat-osztályozási eljárás kidolgozá-sának lehetőségeit is vizsgáljuk.
Témavezető:
dr. habil. Ács Ferenc
Hallgató:
9 Az ember egyensúlyi sugárzás-konvektív hőmérsékletének tér- és időbeli változásai a Földön
E tanulmány célja az embert jellemző egyensúlyi sugárzás-konvektív hőmérsékletének számítása a Landolt Börnstein: Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology című könyvben szereplő 1991–1995-ös időszak egész Földre vonatkozó adatai alapján. E hőmérsékleti értékek tér- és időbeli változásainak elemzésével a Föld sugárzási és hőmérsékleti jellemzőinek ember-központúbb szemléletét és megközelítését eredményezné.
Témavezető:
dr. habil. Ács Ferenc
Hallgató:
10 Modellezés WRF-fel
A témakörhöz számos, aktuális résztéma kapcsolódik, melyek többnyire kutatásokhoz is kötődnek, így akár idővel TDK dolgozat is készíthető belőlük (de nem kötelező jelleggel).
Hozzávetőleges, jelenlegi résztémakörök:
- talajnedvesség, felszíni párolgás hatása csapadékképződésre,
- regionális klímamodellezés,
- inverziós helyzetek.
(a lista nem fix, a nyári pályázat-elbírálásoktól függően még bővülhet is)
A résztémakör, illetve a feladat pontosítása megbeszélés tárgya. Lehetőség van ugyanezen témakörökben tisztán irodalomfeldolgozó dolgozat elkészítésére is.

A modellezéshez erős programozási hajlandóság kell. Az irodalmazáshoz rendelkezésre álló anyagok 99%-ban angol nyelvűek.
A témában 2-3 fő jelentkezése lehetséges.
Témavezető:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
11 Áttekintő éghajlati elemzés El Nino és La Nina időszakokra
Szakirodalmi áttekintés az El Nino és La Nina jelenségek globális hatásairól. Az elmúlt 25 év El Nino és La Nina jelenségeinek rész-letesebb bemutatása, az éghajlati jellemzők ismertetése (pl.: átlaghőmérséklet, csapadékmennyiség, extrém időjárási események). Az éghajlati jellemzők összevetése az éghajlati normál értékekkel (globálisan: WMO jelentések alapján, regionálisan a Kárpát-medencében: a CARPATLCLIM adatbázis alapján).
Témavezetők:
Kis Anna
dr. Pongrácz Rita
Hallgató:
Koós Gergő
12 Fehér karácsonyok statisztikai elemzése
A fehér karácsony lehetséges megadásai, definiálása. Általános áttekintés a fehér karácsonyok számának alakulásáról globálisan/Európában. Az 1961-2010 időszakra a karácsonyok időjárásának statisztikai elemzése a Kárpát-medencére vonatkozóan a CARPATCLIM adatbázis alapján. Ezen napok (CARPATCLIM-beli) időjárásai viszonyainak összevetése a megfelelő rácspontok leválasztásával az OMSZ honlapján elérhető négy városra (Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged) vonatkozó adatokkal.
Témavezetők:
Kis Anna
dr. Pongrácz Rita
Hallgató:
Simon Csilla
13 Lakóhelyünk klímája, mikroklimatológiai sajátosságai
Témavezető:
dr. Pieczka Ildikó
Hallgató:
Mikes Márk
14 Különböző szélességek érdekes meteorológiai folyamatainak leírása
A szakdolgozat célja, egy kiválasztott trópusi-szubtrópusi jelenségkör (pl. Indiai monszun, dél-ázsiai monszun, Hadley-cirkuláció, ENSO jelenségkör), bemutatása, vagy az Arktisz és az Antarktisz időjárási és éghajlati sajátosságainak áttekintése, de kérdés lehet az európai monszun fogalom kialakulása és fejlődése is. Az adott témakörben rendelkezésre álló hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése után a feladat a kiválasztott folyamat(ok) konceptuális modelljének a bemutatása, illetve önálló feldolgozások készítése ég-hajlati adatbázisok, illetve numerikus időjárási modellszámítások alapján (pl. WRF modellre alapozott esettanulmányok).
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás

Hallgató:
15 Mikrometeorológia mérési programok adatfeldolgozása
Választható témakörök:
- Mérési program a száraz Andokban 5800 m-en. Hőmérsékleti és relatív nedvességi idősorok elemzése, felszíni energiaháztartási mérések (2016 és a tervek szerint 2018).
- Mikroklíma mérések a Gellért fürdő alatti barlangban.
- Meteorológiai és levegőkörnyezeti mérések 2015 telén Szegeden és Budapesten.
- A 2015-ös szegedi PHR mérési expedíció adatfeldolgozása
- Energiaháztartási mérések a zágrábi szőlőskertekben (2017)
- A PABL–2015 (Pannon Atmospheric Boundary Layer–2015) nemzetközi mérési expedíció 2015. július első felében került megrendezésre Szegeden. Az adatfeldolgozás folyamatban van A feladat a WindProfiler, SODAR és Radiomérter adatok egységes adatbázisba rendezése és feldolgozása.

Elvárás: jó matematikai, fizikai alap, programozási ismeretek, terepi mérések iránti érdeklődés, a munka elkezdése 2017 nyarán
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás

Hallgató:
16 Az NAIK ERTI Püspökladányi Állomás korabeli méréseinek adatbázisba rendezése és éghajlati feldolgozása
A NAIK ERTI Püspökladányi Állomásán (http://www.erti.hu/hu/arborétumok/püspökladány) az 1980-as évektől az 1990-es évek elejéig vannak rendszeres, még nem feldolgozott, meteorológiai észlelési adatok. A feladat ezek egységes adatbázisba rendezése, összekapcsolása a már meglévő további adatokkal (XX. század elejétől), majd a mérőhely alapvető klimatológiai sajátosságainak bemutatása, különös tekintettel az erdészeti vonatkozásokra.
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás

Hallgató:
MSc
1 Az AROME modell szél analízis és előrejelzés fejlesztése Wind profiler megfigyelések asszimilációjával
Az OMSZ-nél futtatott AROME adatasszimilációs rendszer valós időben készít a légkör aktuális állapotára becslést (más szóval analízist), amely a korábbi numerikus előrejelzések és légköri megfigyelések kombinációjaként áll elő. Ezen analízisekben a közvetlenül szélre vonatkozó megfigyelések rendkívül fontosak, így célszerű a jelenleg használt földfelszíni, rádiószondás és repülőgépes szél megfigyeléseket un. nem konvencionális megfigyelésekkel kiegészíteni. Ilyen például a távérzékelésen alapuló Wind profiler mérések, amelyek képesek nagyobb felbontású és gyakori szél megfigyelést szolgáltatni a numerikus modell adatasszimilációs rendszerének. Az MSc témára jelentkezőnek meg kell ismerkednie az OMSZ-nél futtatott adatasszimilációs rendszerek felépítésével, be kell építenie a Wind profilerek megfigyeléseit a rendszerbe és elemezni kell ezen adatok hatását az AROME modell rövidtávú előrejelzéseiben.

Az MSc téma alkalmas TDK vagy diplomamunka készítésére és tovább is bővíthető pl. RADAR által mért radiális szél adatokra vonatkozó vizsgálattal. Emellett a munka elvégzéséhez szükséges alapszintű programozási (főként FORTRAN), angol nyelv ismerete és előnyös ha van alapszintű LINUX/UNIX rendszerrel kapcsolatos tapasztalat is.
Témavezető:
Mile Máté, OMSZ
tel: 346-4770; email:mile.mmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
2 Kvázi-AROME-EPS vizsgálata
Az OMSZ jelenlegi operatív ensemble rendszere (EPS) hidrosztatikus ALADIN futásokra épül, 8km-es felbontás mellett. A kis-skálájú folyamatok (elsősorban a konvekció) jobb reprezentációjának érdekében célszerű lenne a jövőben a nem-hidrosztatikus, 2.5km felbontású AROME-ra támaszkodni, ám ennek a váltásnak jelenleg gátat szab a megnövekedő számítógépes igény. A probléma áthidalása érdekében tervezzük, hogy a már meglévő, napi 8 "determinisztikus" AROME futásunkat kezeljük egy EPS tagjaiként, és az így létrehozott sokaságból nyerünk ki valószínűségi információt.
A szakdolgozó feladata az lenne, hogy a valószínűségi előrejelzések és az ensemble rendszerek koncepciójának megértése után bekapcsolódjon a fent leírt EPS fejlesztésébe. A cél elsősorban az új kvázi-AROME-EPS validálása lenne (különös tekintettel a csapadék előrejelzésekre), illetve annak meghatározása, hogy a különböző időpontokból indított tagokat milyen súllyal érdemes figyelembe venni. Az eredményeket az operatív ALADIN-EPS beválási mutatóival hasonlíthatjuk össze.

A szakdolgozóval szemben elvárás, hogy érdeklődő legyen a meteorológiai modellezéssel szemben, és rendelkezzen alapvető informatikai ismeretekkel (LINUX környezet, programozási készségek, meteorológiában használt fájlformátumok ismerete). Emellett képes legyen akár önálló munkavégzésre is a témavezetővel folytatott rendszeres konzultációk mellett, valamint rendelkezzen az angol nyelvű szakirodalom feldolgozásához szükséges nyelvismerettel.
Témavezető:
Szűcs Mihály, OMSZ
tel: 346-4690; email:szucs.mmet.hu
Belső konzulens:
dr. habil. Barcza Zoltán
Hallgató:
Suga Réka
3 Az AROME modell validációja és fejlesztése a planetáris határrétegben komplex mérési kampány adatainak felhasználásával
Az AROME nagyfelbontású, nem-hidrosztatikus időjárás-előrejelző modellt 2010 óta alkalmazzuk operatívan az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. A modell előrejelzéseit rendszeresen verifikáljuk standard meteorológiai mérések felhasználásával (synop, rádiószonda), azonban viszonylag kevés lehetőség nyílik arra, hogy részletesebben megvizsgáljuk a modell működését a planetáris határrétegben. Ennek oka elsősorban a planetáris határrétegre vonatkozó mérések (felszíni fluxusok, fluxusprofilok, talajnedvesség) hiánya. Az elmúlt években az ELTE munkatársai több ilyen mérési kampányt is folytattak Szegeden, az MSc munka ezen adatok felhasználását tűzi ki célul az AROME modell fejlesztésében. A munka első részében több hónapos egybefüggő időszakon, valamint kiválasztott esettanulmányokon határozzuk meg a modell tipikus hibáit. Ezt követi az eredményektől függően a modell különböző fizikai parametrizációs csomagjainak (turbulencia, mikrofizika, sugárzás) hangolása, annak érdekében, hogy az AROME határrétegre vonatkozó előrejelzéseit tovább javítsuk. Amennyiben az idő engedi, lehetőség nyílhat az AROME modell egy dimenziós (oszlopmodell) verziójának használatára is.

A munkánál előnyt jelent a Linux operációs rendszer, valamint a FORTRAN programozási nyelv ismerete.
Témavezető:
dr. Szintai Balázs, OMSZ
tel: 346-4705; email:szintai.bmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
4 Turisztikai klimatológiai kutatások egy kiválasztott turisztikai régióban
A turizmus nemzetgazdasági szempontból kiemelt ágazat, a hazai GDP-ben nagy súllyal szerepel. A turizmus és az időjárás, illetve az éghajlat kapcsolata egy viszonylag jól kutatott terület. A fenntartható turizmusfejlesztés egyik alapeleme, hogy az egyes turisztikai régiók klímapotenciáljával tisztában legyünk, tudjuk, hogy az egyes tevékenységek éghajlati feltételei megvannak-e. Legalább ennyire fontos, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy a klímaváltozás hogyan befolyásolja az egyes turisztikai régiók lehetőségeit. Egyes tevékenységek éghajlati feltételei kedvezőbbek lesznek, míg mások nem. A szakdolgozat célja, hogy a rendelkezésre álló éghajlati adatbázisok (pl. OMSZ, CARPATCLIM, NATéR) felhasználásával egy kiválasztott turisztikai régió klímapotenciálját felmérve megvizsgáljuk az egyes tevékenységek éghajlati feltételeinek múltbéli és lehetőség szerint a jövőbeli változásait.
Témavezető:
Németh Ákos, OMSZ
tel: 346-4780; email:nemeth.amet.hu
Belső konzulens:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Szabó Máté
5 Egy időjárás alapú erdőtűz-veszélyességi index (FWI) adaptálása magyarországi viszonyokra
Az erdő- és vegetációtüzek megelőzésében fontos szerep jut a különböző tűzkockázati indexeknek. Az egyik legismertebb és legelterjedtebb ilyen index a kanadai Tűz Időjárási Index (FWI). Az Európai Unió 2003 óta működteti az Európai Erdőtűz Információs Rendszert (EFFIS), mely operatívan alkalmazza az FWI-t, mint tűzkockázati indexet. Hazánkban a tűzgyújtási tilalom elrendelése – a 2009. évi XXXVII. törvény értelmében – tűz időjárási index értékéhez köthető. Ez azonban csak elvi lehetőség.
A hazai alkalmazást nehezíti, hogy az EFFIS-ben közzétett FWI adatbázis vízszintes felbontása rossz, így csak korlátozott mértékben képes segíteni a tűzmegelőzéssel foglalkozók munkáját. A magyarországi operatív alkalmazás előfeltétele, hogy az FWI-t a hazai viszonyokhoz igazítsuk, valamint a térbeli felbontást megfelelő mértékben finomítsuk.
Témavezető:
Németh Ákos, OMSZ
tel: 346-4780; email:nemeth.amet.hu
dr. Nagy Dániel, Debreceni Péter
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
Belső konzulens:
Hallgató:
6 Kimutatható-e a stratus-köd átalakulás folyamata az optikai érzékelők adataiból?
A Kárpát-medence időjárásának téli sajátossága a hideglégpárnás időjárási helyzet, amely alapvetően magas légnyomásban alakul ki, és jellemzően a talajfelszín fölött néhány 100 m magasságban hőmérsékleti inverzió analizálható, amelynek magassága időbeli változékonyságot mutat. Az alföldi, dombvidéki területeken több napra, vagy akár hetekre is bezárul az ég, éjszaka gyakran köddel, nappal stratus felhővel.
Ez évben zárul a COST ES1303 “Towards operational ground based profiling with ceilometers, doppler lidars and microwave radiometers for improving weather forecasts (TOPROF)” című kutatási projekt, amelynek témái közt szerepel a stratus-köd átalakulás vizsgálata. A szakirodalmi áttekintés számos hasznos információt tartalmazhat. A stratus-köd átalakulás folyamatát erősen befolyásolja a Kárpát-medence körüli hegyek áramlás-módosító hatása, ezért a kutatási eredmények feltételesen adaptálhatók.
Magyarországon elsőként a repülőterek meteorológiai biztosításában terjedt el az optikai érzékelők, mint pl. a látástávolság-mérők és a felhőalap-mérők alkalmazása. A felhőalap-mérő képes többszintű felhőzet alapjának meghatározására, a látástávolság-mérő elsődleges adata a meteorológiai látás (MOR). Az alacsony, 500 m alatti felhőalap hatással van a látástávolságra.
A diplomamunka téma célja/feladata a percenkénti optikai érzékelők adatainak vizsgálatából a stratus-köd oda-visszaalakulás meteorológiai paramétereinek elemzésével az átalakulási idő meghatározása, az előrejelezhetőség kimutatása.
Témavezető:
Nagy József, OMSZ
tel: 346-4846; email:nagy.jmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
7 A magaslégkör klímájának vizsgálata
Az elmúlt 4 évtized rádiószondás mérései rendelkezésre állnak. Érdemes figyelmünket nemcsak a felszín, hanem a troposzférában és a sztratoszférában bekövetkező éghajlatváltozás irányába is fordítani. Ezekről a kevésbé ismert változásokról szintek és földrajzi övezetek szerint statisztikák készíthetők, a megfelelő kapcsolatok és következtetések levonása későbbi vizsgálatok kiindulópontjául szolgálhat.
Témavezető:
Nyitrai László, OMSZ
tel: 346-4830; email:nyitrai.lmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
8 A csapadék halmazállapot típus valószínűségének becslése ECMWF ensemble előrejelzések alapján
A mai modern számszerű előrejelzések számára is az egyik legnagyobb kihívás a csapadék halmazállapotának meghatározása. Az ECMWF-beli fejlesztések nyomán a 2015. májusban operatívan bevezetett nagyfelbontású determinisztikus és ensemble modell már tartalmazza a csapadék halmazállapot típusára vonatkozó előrejelzést is. 2016 márciusban e modellek horizontális felbontása a duplájára növekszik, így a finomabb modell domborzat figyelembevételével várhatóan a csapadék halmazállapot típus előrejelzés beválása tovább javul. A munka során célul tűzzük ki csapadék halmazállapot és más meteorológiai paraméterek kölcsönhatásának tanulmányozását. Megvizsgáljuk, hogy milyen többletet adhat az ensemble előrejelzések használata a nagyfelbontású determinisztikus előrejelzésekhez képest.

A téma alkalmas TDK munka és diplomamunka készítésére, alapvető FORTRAN programozási, valamint az angol nyelv ismerete szükséges, UNIX operációs rendszerbeli tapasztalat előny, de ennek hiánya nem kizáró ok. Az érdeklődők az alábbi honlapon találnak a témakörhöz kapcsolódó információt:

http://www.ecmwf.int
http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/ecmwf/
http://www.ecmwf.int/en/about/news-centre/media-resources
Forbes et al., 2014; Towards predicting high-impact freezingrain events, ECMWF Newsletter, 14, 15-21.
Témavezető:
Ihász István, OMSZ
tel: 346-4622; email:ihasz.imet.hu
Belső konzulens:
dr. habil. Barcza Zoltán
Hallgató:
Cséke Dóra
9 A Napból érkező spektrális ultraibolya-sugárzás változása Budapesten 1999 és 2016 között nagypontosságú spektrofotometriás mérési adatsor alapján
Az Országos Meteorológiai Szolgálat ultraibolya-sugárzásmérő hálózata 1994 óta működik szélessávú UV detektorokkal. A spektrális UV mérés 1998-ban kezdődött, a dupla monokromátoros Brewer spektrofotométer installálásával. Az eszköz a jelenlegi legpontosabb mérőberendezés az UV tartományban, mindössze valamivel több, mint 200 található belőle a világon. Az UV sugárzást a 286,5 és 363 nm-es hullámhosszok között 0,5 nm spektrális felbontással méri meg. Az emberi bőrre hatékony UV-sugárzás trendjét már meghatároztuk a szélessávú mérőhálózatunk adatsorából, és közel 20 éves működés után már érdemes megvizsgálni az UV besugárzás hosszú távú változását nagy hullámhosszfelbontással is.
Bár a spektrofotométer a megkívánt, munkautasításban rögzített QA/QC eljárás alkalmazásával működik (szükséges folyamatos automa-tikus rutintesztek, havi kalibrációk gyári standard sugárforrással, kétévenkénti kalibrációk a nemzetközi etalon Brewerhez), azaz a mérési adatok minőségbiztosítottak, az UV spektrum adatbázison egy ellenőrző hibaszűrést el kell végezni.
A dolgozat célja az UV besugárzás különböző hullámhosszokon tapasztalható változásának kvantitatív meghatározása a Brewer spektrum adatbázis alapján külön az összes esetre, és külön a felhőmentes esetekre, éves, szezonális és havi értékekre, mivel a légköri sugárzásátvitel alapvetően különbözik felhőzet jelenlétében és anélkül.
További feladat az eredményül kapott trendek kiértékelése, elemzése, jellemzőikre légkörfizikai magyarázat keresése, külföldi mérőállomásokra kapott trendek, nemzetközi viszonylatban meghatározott nagytérségű trendek, illetőleg a hazai szélessávú UV dózisok trendjeinek tükrében.
Témavezető:
Tóth Zoltán, OMSZ
tel: 346-4857; email:toth.zmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
10 A rövid idejű intenzív csapadékok statisztikai vizsgálata
Az éghajlatváltozás következtében számos szélsőséges időjárási és éghajlati eseményben változások figyelhetők meg globálisan és régiónkban is. Kevesebb napon hullik csapadék, nőtt a napi csapadékintenzitás mértéke, gyakoribbá váltak a nagy csapadékhullással járó heves események. Az intenzív záporok, zivatarok során lehulló csapadék intenzitásának vizsgálatához a napi skálánál nagyobb felbontású adatokra van szükség. Korábban a csapadékíró lapok kiértékelésével történt a legintenzívebb 5,10, 20 30, 60 perces részösszegek megállapítása, míg jelenleg az automata mérőeszközök 10 perces részösszegeit tároljuk az adatbázisban. A dolgozat célja, hogy a kétféle mintavételezésből adódó eltérést elemezze a statisztikus klimatológia eszközeivel és rámutasson a rövid idejű részösszegek soraiban megmutatkozó tendenciákra.
Témavezető:
Lakatos Mónika, OMSZ
email:lakatos.mmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
11 A Kárpát-medence térségének humán bioklimatológiai vizsgálatára
Az emberi test energia-egyenlege alapján származtatható az ún. egyensúlyi sugárzás-konvektív hőmérséklet. E hőmérséklet dimenzióval rendelkező index, paraméter a környezet emberi testre gyakorolt hőterhelését jellemzi, mint olyan nem tartalmaz semmilyen, emberi testet jellemző élettani mutatót. Az emberi testet jellemző fizikai paraméterek közül csupán két paramétert használ: a bőrfelszín abszorpciós együtthatóját, ami jó közelítéssel egynek vehető és az emberi test átlagos átmérőjét, ha azt hengerként közelítjük. Ezen tulajdonságai miatt klímaindexként is használható, amit e tanulmányban mi is megteszünk. E tanulmány célja ezen index területi és időbeli változásainak vizsgálata Kárpát-medence térségében. Ezzel egy emberi-központú éghajlat-osztályozási eljárás kidolgozá-sának lehetőségeit is vizsgáljuk.
Témavezető:
dr. habil. Ács Ferenc
Hallgató:
12 Az ember egyensúlyi sugárzás-konvektív hőmérsékletének tér- és időbeli változásai a Földön
E tanulmány célja az embert jellemző egyensúlyi sugárzás-konvektív hőmérsékletének számítása a Landolt Börnstein: Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology című könyvben szereplő 1991–1995-ös időszak egész Földre vonatkozó adatai alapján. E hőmérsékleti értékek tér- és időbeli változásainak elemzésével a Föld sugárzási és hőmérsékleti jellemzőinek ember-központúbb szemléletét és megközelítését eredményezné.
Témavezető:
dr. habil. Ács Ferenc
Hallgató:
Baksa Mátyás
13 A globálsugárzás modellezése Magyarországon
Témavezető:
dr. habil. Barcza Zoltán
Hallgató:
Sürge Evelin
14 A felszíni áramok és a felszín közeli réteg modellezése a WRF oszlopmodellel a PABLS mérések tükrében
Témavezető:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Németh Rita
15 Objektum alapú csapadékverifikációs módszerek és alkalmazásuk
Témavezető:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Várkonyi Anikó
16 Műholdas távérzékelésen alapuló talajnedvesség adatok alkalmazása a Kárpát-medencében
Témavezető:
dr. Kern Anikó
Belső konzulens:
dr. habil. Barcza Zoltán
Hallgató:
Boronyák Virgínia
17 Konvektív és rétegfelhőből hulló csapadék statisztikai vizsgálata
Témavezetők:
Soósné dr. Dezső Zsuzsanna
dr. Pieczka Ildikó
Hallgató:
Demeter Szilvia
(egyeztetés alatt)
18 Évszakos előrejelzések
Témavezető:
dr. Pieczka Ildikó
Soósné dr. Dezső Zsuzsanna
Hallgató:
Grasics Péter
(egyeztetés alatt)
19 A WRF modellre alapozott napenergia termelési valószínűségi előrejelzések fejlesztése
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
Bán Beatrix
20 Történeti éghajlati adatsorok feldolgozása a Kárpát-régióban (1871-1918)
Az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet és az Osztrák Meteorológiai szolgálat évkönyvei alapján adatbázisba rendezzük a Kárpát-térség hosszú meteorológiai idősorait (10-15 állomás adatai), illetve a Duna és a Tisza folyó vízjárását meghatározó csapadékmérő állomások adatsorait. Különböző éghajlati indexek (csapadék, hőmérséklet, aszályosság, stb.) alapján tanulmányozzuk a XIX. század utolsó harmadának, illetve a XX. század elejének éghajlatát. Folyamatban van az éghajlati adatok digitalizálása. Megkezdődött a kárpát-aljai meteorológiai állomások adatsorainak a feldolgozása is.
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
21 Párolgásbecslő módszerek összehasonlító vizsgálata a Balatonra, a Kisbalatonra és a Fertőre
Különböző bonyolultságú párolgásbecslő formulák áttekintése, összehasonlító és érzékenységi vizsgálata. A Balatonra és a Kisbalatonra alkalmazott számítási eljárások megismerése, érzékenységi vizsgálata. A numerikus modellproduktumok alkalmazási lehetőségei a párolgásszámításban. A balatoni sugárzási és energiaháztartási mérések adatfeldolgozása (a rendelkezésre álló adatbázisok függvényében.)
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
22 Légköri szennyezőanyagok terjedésének modellezése
Témavezetők:
dr. habil. Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám
Hallgató:
Tóth Gabriella
23 Az előrejelzési vetélkedő, mint az időjárás-előrejelzés oktatásának eszköze
Témavezető:
Soósné dr. Dezső Zsuzsanna
Hallgató:
Szekeres Levente